Organizacja świetlicy

Organizacja pracy świetlicy szkolnej

1. Szkoła Podstawowa organizuje świetlicę szkolną dla uczniów szkoły podstawowej, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców. Świetlica pracuje w oparciu o plan pracy na dany rok szkolny, a także na podstawie programów własnych. Świetlica zapewnia dzieciom opiekę przed lekcjami, jak też po zajęciach lekcyjnych.

2. Do zadań świetlicy szkolnej należy w szczególności:

  • organizowanie pomocy uczniom w wyrównywaniu deficytów rozwojowych oraz doskonalenia treści i umiejętności programowych,
  • tworzenie warunków do nauki własnej oraz przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka,
  • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci oraz organizowanie zajęć w tym czasie,
  • tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia osobistego,
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o swoje zdrowie,
  • rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

3. Organizacja świetlicy szkolnej:

  • zgłoszenia do świetlicy szkolnej na każdy rok szklony dokonują rodzice ucznia we wrześniu danego roku szkolnego na "Kartach zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej", 
  • świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych,
  • świetlica prowadzi zajęcia określone w planie pracy świetlicy zgodnym z planem dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym szkoły oraz uwzględniający potrzeby i zainteresowania jej uczestników.

4. Za działalność świetlicy odpowiada dyrektor Szkoły Podstawowej.

5. Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą w grupach nie większych niż 25 dzieci. Na zajęcia świetlicowe przyjmowane są wszystkie dzieci Szkoły Podstawowej, w tym pierwszeństwo zgłoszeń mają dzieci dojeżdżające.

6. Rodzice mogą wnosić dobrowolne opłaty na rzecz świetlicy.