Strona głównaO szkoleŚwietlicaOrganizacja pracy świetlicy

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym informuje, iż Zarządzeniem Nr 30.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia jednego Inspektora Ochrony Danych w Gminie Stara Biała został powołany Inspektor Ochrony Danych - pracownik Urzędu Gminy Stara Biała - Pani Aleksandra Cylińska.

Zadania inspektora ochrony danych określa art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

Z Inspektorem Ochrony Danych, można się skontaktować poprzez:

tel.: 24 366-87-10

fax: 24 365-61-65

e-mail: iod@starabiala.pl


Rok szkolny 2017/2018 ogłaszamy "Rokiem Jubileuszowym" naszej szkoły. W związku z tym prosimy rodziców, dziadków, absolwentów o przesyłanie zdjęć, pamiątek, wspomnień drogą mailową na adres maszewo25@zsmd.edu.pl

Organizacja świetlicy

Organizacja pracy świetlicy szkolnej

1. Szkoła Podstawowa organizuje świetlicę szkolną dla uczniów szkoły podstawowej, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców. Świetlica pracuje w oparciu o plan pracy na dany rok szkolny, a także na podstawie programów własnych. Świetlica zapewnia dzieciom opiekę przed lekcjami, jak też po zajęciach lekcyjnych.

2. Do zadań świetlicy szkolnej należy w szczególności:

  • organizowanie pomocy uczniom w wyrównywaniu deficytów rozwojowych oraz doskonalenia treści i umiejętności programowych,
  • tworzenie warunków do nauki własnej oraz przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka,
  • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci oraz organizowanie zajęć w tym czasie,
  • tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia osobistego,
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o swoje zdrowie,
  • rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

3. Organizacja świetlicy szkolnej:

  • zgłoszenia do świetlicy szkolnej na każdy rok szklony dokonują rodzice ucznia we wrześniu danego roku szkolnego na "Kartach zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej", 
  • świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych,
  • świetlica prowadzi zajęcia określone w planie pracy świetlicy zgodnym z planem dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym szkoły oraz uwzględniający potrzeby i zainteresowania jej uczestników.

4. Za działalność świetlicy odpowiada dyrektor Szkoły Podstawowej.

5. Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą w grupach nie większych niż 25 dzieci. Na zajęcia świetlicowe przyjmowane są wszystkie dzieci Szkoły Podstawowej, w tym pierwszeństwo zgłoszeń mają dzieci dojeżdżające.

6. Rodzice mogą wnosić dobrowolne opłaty na rzecz świetlicy.

gminabip  men     kur 

efs 

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine