Strona głównaSprawozdanie na koniec roku szkolnego 2013/2014

Sprawozdanie z projektu "Lepszy start w edukacyjną przyszłość"

kapludzW Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Maszewie Dużym w roku szkolnym 2013/2014 realizowano projekt edukacyjny "LEPSZY START W EDUKACYJNĄ PRZYSZŁOŚĆ". Projekt realizowany był przez Gminę Stara Biała, a współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I – III oraz poprzez wsparcie indywidualnego rozwoju dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych uczniów w okresie realizacji projektu (od X 2013 do VI 2014).

Wsparcie otrzymało 54 uczniów z naszej szkoły (26 dziewczynek i 28 chłopców).

W ciągu całego roku zrealizowano łącznie 235 godzin zajęć, w tym:

31 godz. zajęć logopedycznych (2  dziewczynki,  2 chłopców)

32 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego (3 dziewczynki, 5 chłopców)

36 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki (3 dziewczynki, 5 chłopców)

31 godz. zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (6 dziewczynek, 4 chłopców)

34 godz. zajęć dla dzieci uzdolnionych matematycznie (4 dziewczynki, 4 chłopców)

33 godz. zajęć dla dzieci uzdolnionych artystycznie (4 dziewczynki, 4 chłopców)

36 godz. zajęć dla dzieci uzdolnionych językowo (4 dziewczynki, 4 chłopców)

W ramach projektu realizowane były:

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia logopedyczne odbywały się w każdy poniedziałek na 5 godzinie lekcyjnej w gabinecie logopedycznym.

Głównym celem zajęć było usprawnianie narządów mowy, korygowanie zaburzonych głosek (w wyrazach, parach wyrazów, zdaniach i w mowie spontanicznej). Uczniowie doskonalili mowę już ukształtowaną, wzbogacali swój zasób słownictwa, usprawniali stronę gramatyczną i leksykalną wypowiedzi. Zarówno dziewczynki jak i chłopcy brali czynny udział w każdych zajęciach, tak samo angażowali się w ćwiczenia, gry, utrwalali w domu zadany materiał, na zajęcia przychodzili zadowoleni i przygotowani.

Na zajęciach wykorzystywano między innymi: gry planszowe, karty logopedyczne, domina, bańki mydlane, piórka, kolorowe karteczki, słomki, świeczki, piłeczki, balony i inne pomoce. Uczniowie korzystali z programu „Logopedia” oraz z gier logopedycznych na stronach internetowych: mimowa, logofigle, ortografka. W celu uatrakcyjnienia zajęć nauczyciel wykorzystywał różne metody i formy pracy, które indywidualnie dostosowywał do możliwości i potrzeb każdego ucznia.

Uczniowie chętnie brali udział na zajęciach, z zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia, polecenia, powtarzali zadany materiał w domu z rodzicami. Atmosfera na zajęciach była wesoła, koleżeńska, dzieci pomagały sobie wzajemnie. Uczniowie biorący udział w Projekcie zrobili wyraźne postępy w poprawie mowy, przez co nabrali większej pewności siebie.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZEZ JĘZYKA POLSKIEGO

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego odbywały się raz w tygodniu- w czwartek.

Głównym celem zajęć było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz eliminacja niepowodzeń szkolnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia, rozbudzanie motywacji do pracy, stosowanie zróżnicowanych i ciekawych ćwiczeń w warunkach innych niż podczas zajęć lekcyjnych.  Dzieci ćwiczyły przede wszystkim ciche czytanie ze zrozumieniem na tekstach odpowiednich do ich wieku. Wykonywały ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne z elementami wiedzy o języku, ćwiczenia utrwalające rozpoznawanie zdań oznajmujących, pytających, a także rozróżnianie zdań wykrzyknikowych i rozkazujących. Dużo czasu poświęcono na doskonalenie dłuższych wypowiedzi dotyczących historyjek obrazkowych, a także umiejętności układania i pisania zdań na temat różnych przedmiotów. Uczniowie bawili się w rozpoznawanie przedmiotów na podstawie ustnych opisów dzieci. Nauczyciel angażował dzieci do wzajemnego okazywania sobie życzliwości w formie korespondencji, ćwicząc pisanie listów i życzeń. Utrwalano także poznane do tej pory zasady ortograficzne przez różnego rodzaju zabawy, wesołe dyktanda, uzupełnianie luk w wyrazach z trudnościami ortograficznymi. Dzieci bardzo polubiły zabawę z lizakami ortograficznymi, które wykorzystywano w połączeniu z prezentacjami multimedialnymi. Uczniowie pracowali na zajęciach w grupach, w parach i indywidualnie na miarę swoich możliwości. W celu uatrakcyjnienia zajęć korzystano z portalu internetowego www.wsip.pl, Superkid.pl. i różnych pomocy dydaktycznych, tworzono różne prezentacje multimedialne oraz zabawy multimedialne typu „Wisielec” czy „Milionerzy” korzystając z aplikacji Learning Apps. Podczas zajęć obowiązywała swobodna atmosfera i zasada współpracy. Zarówno dziewczynki (mimo znacznej mniejszości) jak i chłopcy pracowali z wielkim zaangażowaniem i radzili sobie na ogół bardzo dobrze.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZN0- WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w raz w tygodniu - w środę.

Celem zajęć było:

 • wyrównanie dysharmonii rozwoju
 • ułatwienie dzieciom opanowania techniki czytania, pisania i liczenia poprzez stosowanie różnorodnych i odpowiednich ćwiczeń
 • zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania
 • rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków.
 • Zadaniem zajęć było:
 • usprawnianie analizatora wzroku i słuchu
 • poprawa sprawności w obrębie motoryki małej
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • poprawienie skuteczności zapamiętywania
 • wzbogacenie zasobu słownictwa
 • kształtowanie poprawności podczas pisania, czytania i liczenia.
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała.
 • uświadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady i wynikających stąd zagrożeń.
 • wykształcenia świadomości odczuwania własnego ciała, czyli znalezienie równowagi między podświadomością a napięciem mięśniowym.
 • wygaszenie istniejącego nawyku i wytworzenia nawyku prawidłowego.
 • wyrobienie zdolności do długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy (wyrobienie wytrzymałości posturalnej).
 • trwalenie nawyku prawidłowej postawy w warunkach zbliżonych do życia codziennego ze zwróceniem uwagi na równomierne obciążenie stóp.
 • korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i utrwalaniu.
 • eliminowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez: ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady.
 • uaktywnienie układów: narządów ruchu, krążeniowego i oddechowego.
 • zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wydłużanie, skracanie lub wzmacnianie odpowiednich grup mięśniowych.
 • rozwijało ich wyobraźnię matematyczną,
 • zmuszało do uważnego analizowania treści zadania,
 • uczyło niekonwencjonalnych sposobów dochodzenia do poprawnego wyniku,
 • rozwijało umiejętność dostrzegania zasad i prawidłowości,
 • kształciło giętkość i oryginalność myślenia.
 • wyposażyła dzieci w dodatkową wiedzę i umiejętności, którą wykorzystano na zajęciach lekcyjnych, konkursach,
 • uzyskiwano wyższe oceny,
 • wysoki odsetek wykonywanych zadań na sprawdzianach i testach,
 • wykształciła u dziecka pozytywne nastawienie do nauki i podejmowanych zadań,
 • dawała wiarę we własne możliwości,
 • przyczyniła się do wyrabiania dobrych cech charakteru jak: cierpliwość i zaangażowanie w pracy.

Dzieci, które brały udział w zajęciach mogły uzupełnić swoje braki dydaktyczne i rozwojowe w innych warunkach niż podczas lekcji. Ich postępy czynione w czasie zajęć nie podlegały ocenie szkolnej. Były jednak monitorowane systematycznie, by po znalezieniu braków nauczyciel mógł w porę podjąć środki zaradcze. Uczniowie pracowali indywidualnie, w parach i zespołach, każdy na miarę swoich możliwości i w swoim tempie pracy. Każdy osiągnął swoje małe sukcesy. Uczniowie tej grupy brali udział w eliminacjach do gminnego konkursu matematycznego zdobywając dużą liczbę punktów. Jest to niewątpliwie duży sukces dzieci. Podczas pracy obowiązywała życzliwa atmosfera i współpraca.

Tematyka zajęć obejmowała podstawę programową, z której opanowaniem uczniowie mieli trudności, które z kolei wynikają z deficytów rozwojowych. Aby uatrakcyjnić zajęcia nauczyciel często korzystał z portalu internetowego www.wsip.pl oraz różnorodnych pomocy dydaktycznych.

W pracę zaangażowani byli rodzice uczniów, którzy bardzo interesowali się postępami swoich dzieci. Z uwagą wysłuchiwali i stosowali się do wskazówek nauczyciela.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA UCZNIÓW Z WADAMI POSTAWY

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej odbywały się raz w tygodniu- w piątek.

Celem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej było:

Uczniowie aktywnie i chętnie uczestniczyli w zajęciach gimnastyki
korekcyjno– kompensacyjnej mimo, że zajęcia nie należą do łatwych, gdyż wymagają dużo wysiłku fizycznego i wytrwałości ze strony ćwiczących. Obecnie dzieci potrafią już przyjmować wszystkie pozycje wyjściowe, kontrolują swoją postawę ciała, znacznie powiększyły pojemność życiową płuc oraz ogólnie wzmocniły tkankę mięśniową. Dość dobrze wykonują ćwiczenia rozciągające. Uczniowie chętnie uczęszczali na zajęcia, ćwiczyli z dużym zaangażowaniem, z użyciem typowych i nietypowych przyborów i przyrządów. Podczas zajęć stosowany sprzęt pomagał rozwijać sprawność ruchową uczniów. Rozwijały koordynację ruchową, zwinność i równowagę. Zapewniały stymulacje wielozmysłową, pobudzały krążenie krwi, rozwijały koordynację wzrokowo–ruchową, stymulowały wrażenia czuciowe. Stosowany różnorodny sprzęt zachęcał do ćwiczeń.

ZAJĘCIA DLA DZIECI UZDOLNIONYCH MATEMATYCZNIE

Zajęcia Koła Matematycznego odbywały się raz w tygodniu- w środę.

W równej mierze i z porównywalnymi efektami zarówno dziewczynki jak i chłopcy podczas zajęć rozwijali i doskonalili swoje indywidualne zdolności matematyczne.

Podczas zajęć uczniowie wdrażani byli do rzetelnej i uczciwej nauki, własnej pracy oraz współdziałania w zespole.

Dobór zabaw, gier, konkursów i zadań zawartych w programie miał za zadanie przekazać dzieciom wiedzę, utrwalać ją, a także sprawdzać. Dzięki takim zajęciom można było przekazać dzieciom, jak bardzo przydadzą się im wszelkie umiejętności i wiedza matematyczna.

Ponadto rozwiązując zadania o większym stopniu trudności (zadania na szóstkę) chodziło o to, aby wyrobić w dziecku pewną matematyczną ciekawość, zwrócić uwagę na coś, czego jeszcze samo na tym poziomie nie dostrzega, prowokować lub zachęcać ucznia do stawiania pytań, nauczyć metody dochodzenia do rozwiązania oraz zachęcać do dalszego badania.

Nastawienie na doskonalenie umiejętności myślenia dziecka, odróżniało zajęcia Koła Matematycznego(z zadaniami o nieco podwyższonym poziomie trudności) od innych zajęć szkolnych, skierowanych głównie na zdobywanie wiedzy programowej. Koncepcja tych zajęć opierała się w większości na założeniu, że uczeń umiejętnie naprowadzony, sam odkrywa rozwiązanie.

W opracowanym przez nauczyciela programie przeplatały się zadania z geometrii, kombinatoryki, logiki i arytmetyki. Wiele z nich miało charakter łamigłówek, sprzyjających rozwijaniu zainteresowań matematycznych uczniów. Rozwiązywanie takich zadań było dla uczniów bardzo kształcące, bowiem:

Zasadniczym warunkiem sukcesu był trening i wytrwałość w dążeniu do celu. Aby wspomóc rozwój uczniów nauczyciel musiał  zadbać o odpowiednią atmosferę gwarantującą im spokój i poczucie bezpieczeństwa, zadbać o „bazę” do rozwijania zainteresowań, zachęcić do odkrywania i wymyślania, pozwalać na eksperymentowanie, nie odnosić się zbyt krytycznie do dziecięcych prób samodzielnego rozwiązywania problemów, naprowadzać je na właściwe rozwiązania, chwalić z powodu ich osiągnięć, podnosić poprzeczkę, ale nie ponad siły.

Zadania zawarte w programie ułożone były od najłatwiejszych do stopniowo coraz trudniejszych. Również tematyka była w miarę możliwości dostosowana do programu, który realizowano w klasie III. Podczas rozwiązywania zadań oraz przeprowadzania gier i zabaw można wiele dowiedzieć się o uczniach i ich zainteresowaniach matematycznych. Na przykład, co komu sprawia większą trudność, a co komu wydaje się łatwe i proste. Zadanie nauczyciela polegało na ułatwieniu pokonywania tych barier przez dziecko, ale również na stworzeniu takich sytuacji, w których dziecko odpowiednio zachęcone i motywowane, wykonało polecone zadanie i to z pozytywnym skutkiem. Jednak nie bez własnego wysiłku i pracy.

Zebrany w programie zestaw zadań, gier, konkursów i zabaw przyczynił się do lepszego zrozumienia i utrwalenia oraz sprawdzenia przewidzianej w klasie III wiedzy i umiejętności matematycznych o zwiększonym stopniu trudności z zakresu kombinatoryki, logiki, geometrii i arytmetyki.

Działalność koła matematycznego przyniosła oczekiwane efekty. Członkowie koła matematycznego nie tylko pogłębili swą wiedzę i umiejętności matematyczne, ale również uczestniczyli w konkursach matematycznych- w Szkolnym Konkursie Matematycznym(uczestnicy kola zajęli I, II, III miejsce) oraz Gminnym Konkursie Matematycznym w Starych Proboszczewicach, na którym uczniowie klas III naszej szkoły zdobyli I i III miejsce. Uczniowie nauczyli się również korzystać z różnych źródeł informacji, różnych programów multimedialnych. Zapewniali także systematyczną pomoc w nauce swoim młodszym kolegom(na świetlicy szkolnej), co wpłynęło nie tylko na wyższe umiejętności matematyczne, ale przede wszystkim wyrabiało u członków koła poczucie odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków i umocniło więzi koleżeńskie.

Biorąc udział w zajęciach Koła Matematycznego uczniowie uwierzyli we własne siły i możliwości, cierpliwie wykonywali powierzone zadania, nie zniechęcali się trudnościami i niepowodzeniami, rozwijali swoje uzdolnienia. Uczestnicy koła uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce, uczyli się chętnie, byli aktywni podczas  lekcji.

Wyniki ankiety ewaluacyjnej potwierdzają spostrzeżenia nauczyciela wynikające z systematycznej obserwacji uczniów na zajęciach. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, sami wyszukiwali i przygotowywali różne materiały i karty pracy, chętnie uczestniczyli w konkursach matematycznych. Największym zainteresowaniem uczniów cieszyły się matematyczne programy multimedialne oraz pokazy slajdów, praca z tablicą interaktywną i komputerowe gry matematyczne.

Realizacja programu przyniosła następujące korzyści dla ucznia:

W trakcie zajęć wykorzystywano wiele pomocy i środków dydaktycznych zakupionych z funduszy projektu „Lepszy start w edukacyjną przyszłość”. Dzięki nim praca stawała się o wiele ciekawsza i atrakcyjniejsza dla uczniów. Dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych technologii, programów multimedialnych, tablicy interaktywnej, kart matematycznych i wielu innym pomocom uruchamiały się możliwie wszystkie zmysły w dążeniu do rozwijania ciekawości świata. Dzieci ćwiczyły czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywały łamigłówki matematyczne i ciekawe zadania wymagające koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci raz logicznego myślenia.

Dzięki różnorodnym metodom wciąż pozostawała świeża pasja poznawania i fascynacji światem matematyki, zadawania pytań, a co za tym idzie samodzielnego uczenia się i poszerzania wiedzy.

ZAJĘCIA DLA DZIECI UZDOLNIONYCH ARTSTYCZNIE

Zajęcia prowadzone były w wymiarze jednej godziny tygodniowo – we wtorki.

Na zajęciach uczniowie rozwijali zdolności plastyczne, kreatywność, zmysł plastyczny. Poznawali nowe techniki, łącząc wrażliwość z pięknem otaczającego świata. Zapoznali się z techniką malowania pastelami suchymi i olejnymi. Malowały farbami akwarelowymi techniką „mokre w mokrym”, farbami plakatowymi- palcem, gąbką, zgniecioną gazetą. Wyklejały kompozycje plastyczne z materiałów przyrodniczych. Tworzyli formy przestrzenne i półprzestrzenne ozdabiane różnymi elementami dekoracyjnymi według własnego pomysłu. Wykonywali ozdoby świąteczne, laurki okolicznościowe, które prezentowane były na wystawkach, konkursach lub darowane najbliższym (rodzicom, nauczycielom).

Na zajęciach wykorzystywano otrzymane pomoce w ramach projektu, tj. kartony, papiery rysunkowe, wycinankowe, krepiny, wstążki, cekiny, kolorowe kredy oraz pomoce z własnego zestawu- ozdobne zszywacze, kolorowe serwetki, brokaty itp.

Na zajęciach widoczne było zaangażowanie uczniów oraz radość z osiągania zamierzonych efektów poprzez różnorodne działania plastyczne.

ZAJĘCIA DLA DZIECI UZDOLNIONYCH JĘZYKOWO

Zajęcia koła języka angielskiego odbywały się w każdą środę według wcześniej opracowanego harmonogramu oraz zgodnie z założeniami programu.

Celem głównym zajęć było rozwijanie w uczniach ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur oraz rozbudzenie motywacji do nauki języka angielskiego. Przy okazji zdobywania podstawowych wiadomości o Wielkiej Brytanii uczniowie wzbogacali zasób słownictwa angielskiego, rozwijali umiejętność korzystania z informacji i wykorzystywania różnych źródeł w procesie zdobywania wiedzy (mapa, słownik, Internet, film) oraz kształtowali umiejętność pracy zespołowej.

Wykorzystano różne metody pracy m.in. metody aktywizujące: gry dydaktyczne, piosenki, ćwiczenia w parach, bądź grupach, drama, tworzenie projektów.

Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach, co związane było z wykorzystywaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych, które dla drugoklasistów były bardzo interesujące. Wszystkie formy gier i zabaw językowych bardzo przypadły im do gustu. Udział w zajęciach koła języka angielskiego wpłynął na większe zaangażowanie się w zajęcia obowiązkowe. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki częściej zaczęli się zgłaszać do odpowiedzi, chętnie wypowiadają się na znane im tematy oraz popełniają mniej błędów w pisowni wyrazów.

W ostatnim miesiącu nauczyciel przeprowadził ankietę w celu dokonania ewaluacji zajęć. Wszyscy uczniowie stwierdzili, że bardzo lubili uczęszczać na koło języka angielskiego (100% badanych). Dla wszystkich zajęcia były interesujące. Podczas zajęć wykorzystywano różnego rodzaju gry i zabawy dydaktyczne, co również potwierdziło 100% uczniów. Zdaniem uczniów nauczyciel był odpowiednio przygotowany do zajęć oraz właściwie przekazywał i tłumaczył wiadomości. Atmosfera na zajęciach była „super” dla 62% badanych, natomiast dla 38% „taka, jak być powinna”.

PODSUMOWANIE

Podczas realizacji zajęć w ramach projektu „Lepszy start w edukacyjną przyszłość” dzięki środkom unijnym wzbogaciła się baza dydaktyczna naszej szkoły. Pozwoli to w przyszłości na prowadzenie zajęć w sposób bardziej atrakcyjny, ciekawy i innowacyjny.

Współpraca z rodzicami była efektywna i systematyczna. Rodzice podczas rozmów indywidualnych oraz podczas zebrań byli na bieżąco informowani o postępach uczniów. Nastąpił znaczny wzrost świadomości rodziców, co do roli i znaczenia zindywidualizowanej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Większość rodziców uważa, iż projekt wpłynął na wyrównywanie trudności oraz szans edukacyjnych ich dzieci. Ogromna większość rodziców, uważa iż udział ich dziecka w projekcie podniósł ich świadomość w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wpłynął na pogłębienie wiedzy w zakresie realizowanych zajęć dodatkowych. Z ankiet i wywiadów wynika, że dzieci na koniec projektu stały się bardziej tolerancyjne i samodzielne, a zajęcia realizowane w ramach projektu przyczyniły się do uzyskania lepszych wyników w nauce i wpłynęły na rozwój zainteresowań dziecka. Podsumowując należy stwierdzić, że po zakończeniu projektu ogólnie wzrosła liczba zadowolonych rodziców. Projekt przyniósł zamierzony skutek, gdyż dzięki niemu nastąpiło zmniejszenie trudności uczniów w nauce w problemowych dla nich przedmiotach, co wynika z wyników przeprowadzonych „testów kompetencji”.

Obserwacja uczniów i uczennic podczas zajęć pozwoliła zauważyć wyraźne efekty. Uczniowie uczęszczający na zajęcia znacznie lepiej zaczęli radzić sobie w przyswajaniu wiedzy. Z kolei uczniowie szczególnie uzdolnieni uczestnicząc na zajęciach wynieśli z nich rozszerzone wiadomości matematyczne, językowe, plastyczne, które znacznie wzbogaciły ich wiedzę.

Realizacja projektu „Lepszy start w edukacyjną przyszłość”  została zakończona oraz przyniosła spodziewane efekty.

 

 

 

 

 

gminabip  men     kur 

efs 

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

Logo Magiczna Moc Bajek 1

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine