Strona głównaPotrzeby rozwojowe uczniów

Rok szkolny 2017/2018 ogłaszamy "Rokiem Jubileuszowym" naszej szkoły. W związku z tym prosimy rodziców, dziadków, absolwentów o przesyłanie zdjęć, pamiątek, wspomnień drogą mailową na adres maszewo25@zsmd.edu.pl


Serdecznie zachęcamy do wpłat na radę rodziców. Przypominamy, że wpłata wynosi 40 zł za pierwsze dziecko, oraz 20 zł za drugie.

Potrzeby rozwojowe uczniów

3. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW

W procesie psychospołecznego rozwoju dziecka ważną rolę odgrywa zaspokojenie jego potrzeb. Spełniają one funkcje regulatorów działania, są źródłem podejmowania przez dziecko różnych form aktywności. Niezaspokojone potrzeby oraz związane z tym stany frustracji powodują powstawanie różnych zaburzeń w zachowaniu, trudności wychowawczych, nieprzystosowania społecznego.
Ochrona dziecka przed uzależnieniami powinna rozpoczynać się tak wcześnie, jak to tylko możliwe. Rozsądne i naturalne wychowanie uwzględniające indywidualność dziecka i jego indywidualne potrzeby spowoduje, będzie skuteczną ochroną przed nałogami, sprawi, że dziecko będzie psychicznie zrównoważone, zaradne, pewne siebie, samodzielne, nie będzie ulegać uzależnieniom.

 

Problemy dzieci Potrzeby wynikające z problemów
-Skłonności agresywne, tendencje aspołeczne- skłonności do izolacji i unikania kontaktów z otoczeniem.
- Brak pewności siebie, nadmierną nieśmiałość, przejawianie skłonności nerwicowe przyjmujące formę nieuzasadnionych obaw i lęków.
- Rozkapryszenie, skłonności do narzucania swej woli otoczeniu.
- Potrzeba bliskiego związku.
- Potrzeba bezpieczeństwa.
- Potrzeba kontaktów społecznych.
- Potrzeba przynależności grupowej, akceptacji.
- Potrzeba własnego działania.
- Potrzeba pozytywnych wzorców.
- Potrzeby estetyczne i poznawcze- kontakt z wytworami kultury.
- Potrzeba nowych przeżyć.

Szczególną fazę w życiu człowieka stanowi okres dojrzewania. Z perspektywy psychospołecznej właśnie wtedy dokonują się najważniejsze zmiany w zakresie obrazu siebie i społecznej percepcji jednostki, formowane są nowe wzorce relacji interpersonalnych, gwałtownie wzrasta liczba nowych doświadczeń osobistych i społecznych, rozwijane są umiejętności pozwalające na kształtowanie się poczucia własnej kompetencji. Tempo oraz sposoby osiągania celów rozwojowych zależą zarówno od samego nastolatka jak i od osób, z którymi się kontaktuje. Okres dojrzewania nie jest więc biernym oczekiwaniem na dorosłość i dojrzałość. Wręcz przeciwnie - w tej fazie życia młodzi ludzie są bardzo aktywni, ekspery-mentują z nowymi zachowaniami, poszukują nowych ról, nabywają nowych doświadczeń, a tym samym stają się innymi ludźmi, o nowych prawach i obowiązkach, mającymi nowe potrzeby i oczekiwania, wypełniającymi nowe zadania. W procesie tym niezwykle ważną rolę odgrywają znaczące osoby dorosłe, a zwłaszcza rodzice i nauczyciele (Z. Gaś 1997).

Problemy młodzieży Potrzeby wynikające z problemów
Problemy okresu dojrzewania:
- biologiczne, np. zmiany w wyglądzie,
- społeczne, np. kłopoty w kontaktach interpersonal-nych,
- psychiczne, np. duże napięcie wewnętrzne, niepokój.
- potrzeba samoakceptacji
- potrzeba rzetelnych informacji na temat dojrzewania
- potrzeba poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości
Słaby system kontroli wewnętrznej, podejmowanie działań nieprzemyślanych i ryzykownych. - potrzeba konstruktywnych wzorców
- potrzeba autonomii i samodzielności 
Problemy związane z wysokim poziomem neuroty-zmu:
- niska tolerancja na frustracje,
- problemy adaptacyjne.
- potrzeba radzenia sobie w trudnych, stresujących sytuacjach
- potrzeba akceptacji

Działania skierowane do uczniów
Szkoła wspierając wszechstronny rozwój ucznia, musi zachować właściwe proporcje między wiedzą a umiejętnościami i wychowaniem. Konieczne jest odpowiednie profilowanie celów w zakresie wiedzy, wartości oraz specyfiki podejmowanych oddziaływań.
W zakresie wiedzy dąży się do tego, aby wyposażyć młodego człowieka w:
- informacje dotyczące radzenia sobie w sytuacjach trudnych, problemowych
- informacje na temat radzenia sobie z własnymi emocjami
- informacje dotyczące sposobów skutecznego radzenia sobie z przeżywanymi lękami, wynikającymi zarówno z interakcji rówieśniczych, jak i z problemów osobistych,
- wiedzę o specyfice i chemicznej naturze poszczególnych środków odurzających i ich interakcjach;
- rozumieć istotę wpływów środków odurzających na fizjologię układów: krążenia, oddechowego, nerwowego i rozrodczego,
- rozumieć w jaki sposób środki odurzające wpływają na sprawność koordynacji psychoruchowej, co jest szczególnie ważne przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych oraz uprawianiu sportu,
- rozumieć społeczną problematykę uzależnień, a w szczególności koszty społeczne uzależnień,
- rozumieć związki miedzy odurzaniem się a AIDS,
- znać przepisy prawne i zarządzenia lokalne dotyczące środków odurzających i ich używania,
- rozumieć istotę działania i wpływu środków społecznego przekazu na zachowanie człowieka (zwłaszcza dzieci i młodzieży),
- mieć pełne rozeznanie odnośnie do lokalnych problemów uzależnień oraz placówek niosących pomoc w zwalczaniu tego rodzaju problemów.

W zakresie wartości młody człowiek powinien zrozumieć, że stopniowo zwiększa się stopień jego swobody, ale równocześnie zwiększa się poziom odpowiedzialności za własne działania i za innych, w związku z czym uczeń powinien:
- znać i przestrzegać zasad i norm postępowania obowiązujących w szkole i społeczeństwie
- być świadomy swojej odpowiedzialności za tworzenie i zachowywanie środowiska wolnego od środków odurzających i to nie tylko w domu rodzinnym, ale również w szkole, na podwórku, w dzielnicy itd.,
- akceptować pogląd, że społeczeństwo samo troszczy się o siebie i liczy przede wszystkim na siebie, a więc między innymi nie toleruje używania środków odurzających,
- mieć przekonanie, że uczestniczenie w działaniach organizowanych przez szkołę (np. zawody sportowe, spotkania towarzyskie, imprezy rekreacyjno - rozrywkowe) sprzyja zachowaniu wolności od środków odurzających,
- rozwijać poczucie własnej wartości i akceptować pozytywne aspekty własnego dojrzewania i rozwoju,
- być świadomy własnego uspołecznienia i podejmować działania na rzecz rozwijania i wzbogacania lokalnej społeczności.
W zakresie działań konieczne jest:
- włączanie dzieci i młodzieży w organizację działań o charakterze profilaktycznym w szkole oraz na terenie gminy,
- włączenie młodzieży w organizowanie i odpowiedzialne kontrolowanie życia domowego i szkolnego (z uwzględnieniem problematyki wolności od środków odurzających),
- umożliwienie nastolatkom kontaktu z placówkami przeznaczonymi do pomagania ludziom w pokonywaniu trudności, czemu winno towarzyszyć przekonanie młodzieży, że nie jest ona odpowiedzialna za problemy, jakie przeżywają inni ludzie, ale jest zobowiązana do pomagania w ich rozwiązywaniu.

gminabip  men     kur 

efs 

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine