Strona głównaPotrzeby rozwojowe uczniów

Potrzeby rozwojowe uczniów

3. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW

W procesie psychospołecznego rozwoju dziecka ważną rolę odgrywa zaspokojenie jego potrzeb. Spełniają one funkcje regulatorów działania, są źródłem podejmowania przez dziecko różnych form aktywności. Niezaspokojone potrzeby oraz związane z tym stany frustracji powodują powstawanie różnych zaburzeń w zachowaniu, trudności wychowawczych, nieprzystosowania społecznego.
Ochrona dziecka przed uzależnieniami powinna rozpoczynać się tak wcześnie, jak to tylko możliwe. Rozsądne i naturalne wychowanie uwzględniające indywidualność dziecka i jego indywidualne potrzeby spowoduje, będzie skuteczną ochroną przed nałogami, sprawi, że dziecko będzie psychicznie zrównoważone, zaradne, pewne siebie, samodzielne, nie będzie ulegać uzależnieniom.

 

Problemy dzieci Potrzeby wynikające z problemów
-Skłonności agresywne, tendencje aspołeczne- skłonności do izolacji i unikania kontaktów z otoczeniem.
- Brak pewności siebie, nadmierną nieśmiałość, przejawianie skłonności nerwicowe przyjmujące formę nieuzasadnionych obaw i lęków.
- Rozkapryszenie, skłonności do narzucania swej woli otoczeniu.
- Potrzeba bliskiego związku.
- Potrzeba bezpieczeństwa.
- Potrzeba kontaktów społecznych.
- Potrzeba przynależności grupowej, akceptacji.
- Potrzeba własnego działania.
- Potrzeba pozytywnych wzorców.
- Potrzeby estetyczne i poznawcze- kontakt z wytworami kultury.
- Potrzeba nowych przeżyć.

Szczególną fazę w życiu człowieka stanowi okres dojrzewania. Z perspektywy psychospołecznej właśnie wtedy dokonują się najważniejsze zmiany w zakresie obrazu siebie i społecznej percepcji jednostki, formowane są nowe wzorce relacji interpersonalnych, gwałtownie wzrasta liczba nowych doświadczeń osobistych i społecznych, rozwijane są umiejętności pozwalające na kształtowanie się poczucia własnej kompetencji. Tempo oraz sposoby osiągania celów rozwojowych zależą zarówno od samego nastolatka jak i od osób, z którymi się kontaktuje. Okres dojrzewania nie jest więc biernym oczekiwaniem na dorosłość i dojrzałość. Wręcz przeciwnie - w tej fazie życia młodzi ludzie są bardzo aktywni, ekspery-mentują z nowymi zachowaniami, poszukują nowych ról, nabywają nowych doświadczeń, a tym samym stają się innymi ludźmi, o nowych prawach i obowiązkach, mającymi nowe potrzeby i oczekiwania, wypełniającymi nowe zadania. W procesie tym niezwykle ważną rolę odgrywają znaczące osoby dorosłe, a zwłaszcza rodzice i nauczyciele (Z. Gaś 1997).

Problemy młodzieży Potrzeby wynikające z problemów
Problemy okresu dojrzewania:
- biologiczne, np. zmiany w wyglądzie,
- społeczne, np. kłopoty w kontaktach interpersonal-nych,
- psychiczne, np. duże napięcie wewnętrzne, niepokój.
- potrzeba samoakceptacji
- potrzeba rzetelnych informacji na temat dojrzewania
- potrzeba poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości
Słaby system kontroli wewnętrznej, podejmowanie działań nieprzemyślanych i ryzykownych. - potrzeba konstruktywnych wzorców
- potrzeba autonomii i samodzielności 
Problemy związane z wysokim poziomem neuroty-zmu:
- niska tolerancja na frustracje,
- problemy adaptacyjne.
- potrzeba radzenia sobie w trudnych, stresujących sytuacjach
- potrzeba akceptacji

Działania skierowane do uczniów
Szkoła wspierając wszechstronny rozwój ucznia, musi zachować właściwe proporcje między wiedzą a umiejętnościami i wychowaniem. Konieczne jest odpowiednie profilowanie celów w zakresie wiedzy, wartości oraz specyfiki podejmowanych oddziaływań.
W zakresie wiedzy dąży się do tego, aby wyposażyć młodego człowieka w:
- informacje dotyczące radzenia sobie w sytuacjach trudnych, problemowych
- informacje na temat radzenia sobie z własnymi emocjami
- informacje dotyczące sposobów skutecznego radzenia sobie z przeżywanymi lękami, wynikającymi zarówno z interakcji rówieśniczych, jak i z problemów osobistych,
- wiedzę o specyfice i chemicznej naturze poszczególnych środków odurzających i ich interakcjach;
- rozumieć istotę wpływów środków odurzających na fizjologię układów: krążenia, oddechowego, nerwowego i rozrodczego,
- rozumieć w jaki sposób środki odurzające wpływają na sprawność koordynacji psychoruchowej, co jest szczególnie ważne przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych oraz uprawianiu sportu,
- rozumieć społeczną problematykę uzależnień, a w szczególności koszty społeczne uzależnień,
- rozumieć związki miedzy odurzaniem się a AIDS,
- znać przepisy prawne i zarządzenia lokalne dotyczące środków odurzających i ich używania,
- rozumieć istotę działania i wpływu środków społecznego przekazu na zachowanie człowieka (zwłaszcza dzieci i młodzieży),
- mieć pełne rozeznanie odnośnie do lokalnych problemów uzależnień oraz placówek niosących pomoc w zwalczaniu tego rodzaju problemów.

W zakresie wartości młody człowiek powinien zrozumieć, że stopniowo zwiększa się stopień jego swobody, ale równocześnie zwiększa się poziom odpowiedzialności za własne działania i za innych, w związku z czym uczeń powinien:
- znać i przestrzegać zasad i norm postępowania obowiązujących w szkole i społeczeństwie
- być świadomy swojej odpowiedzialności za tworzenie i zachowywanie środowiska wolnego od środków odurzających i to nie tylko w domu rodzinnym, ale również w szkole, na podwórku, w dzielnicy itd.,
- akceptować pogląd, że społeczeństwo samo troszczy się o siebie i liczy przede wszystkim na siebie, a więc między innymi nie toleruje używania środków odurzających,
- mieć przekonanie, że uczestniczenie w działaniach organizowanych przez szkołę (np. zawody sportowe, spotkania towarzyskie, imprezy rekreacyjno - rozrywkowe) sprzyja zachowaniu wolności od środków odurzających,
- rozwijać poczucie własnej wartości i akceptować pozytywne aspekty własnego dojrzewania i rozwoju,
- być świadomy własnego uspołecznienia i podejmować działania na rzecz rozwijania i wzbogacania lokalnej społeczności.
W zakresie działań konieczne jest:
- włączanie dzieci i młodzieży w organizację działań o charakterze profilaktycznym w szkole oraz na terenie gminy,
- włączenie młodzieży w organizowanie i odpowiedzialne kontrolowanie życia domowego i szkolnego (z uwzględnieniem problematyki wolności od środków odurzających),
- umożliwienie nastolatkom kontaktu z placówkami przeznaczonymi do pomagania ludziom w pokonywaniu trudności, czemu winno towarzyszyć przekonanie młodzieży, że nie jest ona odpowiedzialna za problemy, jakie przeżywają inni ludzie, ale jest zobowiązana do pomagania w ich rozwiązywaniu.

gminabip  men     kur 

efs 

Joomla templates by Joomlashine