Rok szkolny 2017/2018 ogłaszamy "Rokiem Jubileuszowym" naszej szkoły. W związku z tym prosimy rodziców, dziadków, absolwentów o przesyłanie zdjęć, pamiątek, wspomnień drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Serdecznie zachęcamy do wpłat na radę rodziców. Przypominamy, że wpłata wynosi 40 zł za pierwsze dziecko, oraz 20 zł za drugie.

Statut Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Maszewie Dużym

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Nazwa szkoły zwanej dalej „gimnazjum” zawiera określenie:
1) Zespół Szkół w Maszewie Dużym Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym;
2) Siedzibą gimnazjum jest budynek przy ul. Szkolnej 14; 3) Na pieczęci i stemplu używana jest nazwa: „Zespól Szkół w Maszewie Dużym Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta 09-400 Maszewo Duże, ul. Szkolna 14”.

§ 2.

Gimnazjum jako jedna z podstaw systemu oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej realizuje 3 etap systemu edukacji dając możliwość kontynuacji konstytucyjnego prawa obywateli do nauki.

§ 3.

Gimnazjum jako publiczna instytucja samorządowa wychowuje uczniów zgodnie z tradycjami narodu polskiego, ogólnoludzkimi normami moralnymi zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka kierując się uniwersalnym systemem wartości i respektowaniem chrześcijańskiego systemu wartości.

§ 4.

Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Uczeń, który nie podlega obowiązkowi szkolnemu może zostać skreślony z listy uczniów. Tryb skreślenia określają odrębne przepisy. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie jest prowadzone nie dłużej niż do 21 roku życia – w gimnazjum.

§ 5.

1. Organem prowadzącym gimnazjum jest gmina Stara Biała .

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

§ 6.

1. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata i jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.

2. Gimnazjum jest jednostką budżetową.

3. Gimnazjum może pozyskiwać środki pozabudżetowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Gimnazjum wydaje świadectwa ukończenia gimnazjum, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty oraz ogólnych zasadach postępowania administracyjnego.

§ 7.

1. Gimnazjum może współpracować z instytucjami oświatowymi i pozaoświatowymi w celu udoskonalania procesu dydaktycznego.

Rozdział 2

Cele i zadania gimnazjum

§ 8.

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:
1) stwarzanie uczniom właściwych warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności;
2) realizowanie podstawy programowej dla gimnazjum;
3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
4) stosowanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania;
5) organizację nauczania indywidualnego dla uczniów stale lub okresowo niezdolnych do pobierania nauki w warunkach szkolnych.

3. Umożliwia rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów poprzez:
1) kształcenie postawy dociekliwości i refleksyjności;
2) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania;
3) realizację programów autorskich;
4) organizację indywidualnego toku nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
5) organizację konkursów, kółek zainteresowań i innych zajęć w ramach posiadanych przez gimnazjum środków;
6) możliwość ukończenia gimnazjum w skróconym czasie na podstawie odrębnych przepisów;
7) współpracę z ośrodkami kulturalnymi, sportowymi itp.

4. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:
1) preorientację zawodową;;
2) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne;
3) współpracę ze szkołami wyższego szczebla.

5. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:
1) współpracę z rodziną i instytucjami wspomagającymi;
2) monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów;
3) realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki.

6. Umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

7. Gimnazjum zgodnie z ustalonym programem wychowawczym realizuje zadania wychowawcze kładąc nacisk by uczeń:
1) służył idei demokracji w Polsce, był patriotą, znał swój kraj, był przywiązany do tradycji, kultury i symboli narodowych oraz dbał o piękno i czystość języka ojczystego;
2) wykazywał postawę obywatelską, nacechowaną zdolnością do dostrzegania spraw własnego środowiska oraz podejmował działania na rzecz rozwiązywania jego problemów;
3) doceniał wartości systemu parlamentarnego tj. sprawiedliwość społeczną, demokrację, pluralizm i podejmował działania na rzecz ich umacniania;
4) żywił przekonanie o znaczeniu dla niepodległości silnego i dobrze zorganizowanego państwa;
5) dostrzegał problemy innych i udzielał im pomocy, gdy zaistnieje taka potrzeba;
6) przejawiał umiejętności współżycia w zespole, był życzliwy, uprzejmy i odznaczał się wysoką kulturą osobistą;
7) był tolerancyjny wobec odmiennych poglądów;
8) miał ukształtowane różnorodne zainteresowania, pragnął je rozwijać oraz potrafił w sposób wartościowy spędzić wolny czas;
9) cenił życie i zdrowie własne oraz innych, potrafił podejmować działania na rzecz jego ochrony, uprawiał sport, był przekonany o szkodliwości nałogów i patologii społecznych,
10) był wrażliwy na piękno przyrody, starał się ją chronić i działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz doceniał znaczenie nauki i techniki dla rozwoju cywilizacji;
11) był uczciwy rzetelny, cenił prawdę, dotrzymywał danego słowa, miał szacunek dla innych, opiekuńczy wobec słabszych, sprawiedliwy w ocenie własnego i cudzego postępowania oraz cechował się dzielnością, wytrwałością i samodzielnością;
12) cenił i szanował pracę, a powierzone sobie obowiązki wykonywał sumiennie i odpowiedzialnie oraz potrafił krytycznie ocenić wyniki własnej pracy.

8. Gimnazjum wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez stałą współpracę z rodzicami ucznia we wszystkich sferach, dbając o udzielanie informacji dotyczących zadań gimnazjum i przepisów prawa oświatowego.

9. Zapewnia uczniom opiekę psychologiczną i pedagogiczną poprzez:
1) stałą współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami zajmującymi się problemami opiekuńczo-wychowawczymi;
2) zatrudnienie pedagoga i psychologa szkolnego;
3) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień;
4) wspomaganie uczniów mających trudności w nauce poprzez organizację zajęć wyrównawczych;
5) prowadzenie grup terapeutyczno-korekcyjnych.

10. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości poprzez:
1) umożliwienie spożywania posiłków;
2) pozyskiwanie sponsorów w celu zapewnienia uczniom pomocy materialnej tj. bezpłatne posiłki, bezpłatny udział w wycieczce itp.;
3) współpracę z instytucjami wspomagającymi.

§ 9.

1. Do form opieki zbiorowej nad uczniami zalicza się:
1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia;
2) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem gimnazjum w trakcie wycieczek szkolnych przez nauczycieli lub opiekunów posiadających upoważnienie dyrektora;
3) objęcie budynku systemem monitoringu wizyjnego oraz pełnienie dyżurów nauczycielskich zgodnie z grafikiem i regulaminem dyżurów.

2. Do form opieki indywidualnej nad uczniem zalicza się:
1) szczególne otaczanie opieką ucznia przez wychowawcę oddziału oraz innych nauczycieli;
2) otaczanie opieką ucznia z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, mowy i wzroku przez wychowawcę oddziału oraz innych nauczycieli, a także szkolną służbę zdrowia w ścisłej współpracy z rodzicami ucznia;
3) otaczanie opieką ucznia, u którego stwierdzono trudne warunki rodzinne lub losowe, poprzez udzielanie stałej lub doraźnej pomocy materialnej w ramach możliwości finansowych rady rodziców i środków w planie finansowym gimnazjum;
4) współdziałanie gimnazjum z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, uwzględniając ich prawo do znajomości zadań gimnazjum oraz przepisów prawa oświatowego.

Rozdział 3

Organy gimnazjum

§ 10.

1. Organami gimnazjum są:
1) Dyrektor Zespołu Szkół;
2) Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół;
3) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół;
4) Rada Rodziców Zespołu Szkół;
5) Samorząd Uczniowski Gimnazjum.

2. W celu bieżącej wymiany informacji i poglądów poszczególne organy gimnazjum mogą zapraszać na swoje plenarne lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów gimnazjum.

3. Uchwały organów gimnazjum podjęte prawomocnie w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów, uchwał lub innych dokumentów.

4. Zapewnia się każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i statutem gimnazjum.

5. Każdy organ gimnazjum może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

§ 11.

Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności zarządza gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz, a w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum we współpracy z innymi nauczycielami;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w szkole nauczycieli, w tym:
a) obserwuje wszystkie formy zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych,
b) organizuje ewaluację wewnętrzną,
c) przeprowadza badanie wyników nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
d) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
e) analizuje dokumentację szkolną dotyczącą nauczania, wychowania i opieki,
f) inspiruje, koordynuje i organizuje współpracę między nauczycielami,
g) przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego;
3) jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, w tym:
a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników gimnazjum,
b) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum,
c) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród lub innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników gimnazjum po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
d) zapoznaje pracowników z zakresem obowiązków,
e) organizuje pracę w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie czasu pracy,
f) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, organizuje szkolenie BHP pracowników,
g) terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenia,
h) ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
i) zaspakaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków,
j) prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe pracowników,
k) powołuje i odwołuje nauczycieli z funkcji kierowniczych,
l) nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście;
4) będąc przewodniczącym rady pedagogicznej:
a) zawiadamia członków rady pedagogicznej o zebraniach,
b) realizuje i egzekwuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
c) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,
d) przekazuje członkom rady pedagogicznej zmiany w obowiązujących przepisach prawa,
e) ustala organizację pracy gimnazjum, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
f) przedkłada radzie pedagogicznej projekty innowacji i eksperymentów;
5) sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności:
a) sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,
b) zezwala na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą na pisemny wniosek rodziców,
c) podejmuje decyzje w sprawie przenoszenia uczniów do równoległych klas i może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie do innego gimnazjum,
d) organizuje nauczanie indywidualne i odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia oraz organizuje zajęcia dodatkowe zgodnie z odrębnymi przepisami,
e) zwalnia uczniów z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych i obowiązkowych zadań zgodnie z odrębnymi przepisami,
f) odpowiada za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego oraz innych egzaminów przeprowadzanych w szkole zgodnie z odrębnymi przepisami;
6) współpracuje z organem prowadzącym na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
7) współpracuje z organami statutowymi gimnazjum rozstrzygając kwestie sporne i konflikty w ramach swoich kompetencji;
8) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;
9) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą gimnazjum, w tym m.in.:
a) organizuje wyposażenie gimnazjum w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
b) nadzoruje pracę sekretariatu gimnazjum,
c) organizuje przegląd techniczny obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,
d) przeprowadza okresową inwentaryzację majątku gimnazjum;
10) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników gimnazjum ustalonego porządku oraz dbałość o czystość i estetykę;
11) wydaje zarządzenia wewnętrzne obowiązujące wszystkich pracowników i uczniów;
12) wydaje zezwolenia na prowadzenie na terenie placówki zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez rodziców lub z innych źródeł, podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie gimnazjum;
13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

§ 12.

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkół w skład, którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta i Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta, w której skład wchodzą wszyscy nauczyciele i działa w oparciu o ustalony regulamin.

2. Rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji stanowiących:
1) zatwierdza plany pracy gimnazjum;
2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum;
4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum;
5) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów z zastrzeżeniem §4;
6) ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad gimnazjum przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

3. Rada pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy gimnazjum, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego gimnazjum;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) wniosek dyrektora w sprawie powołania i odwołania nauczycieli z funkcji kierowniczych;
6) możliwość indywidualnego toku nauki ucznia;
7) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez okres co najmniej 3 lat oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
8) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania - o ile zajęcia takie będą realizowane.

4. Ponadto do kompetencji rady pedagogicznej należy:
1) możliwość wystąpienia z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego;
2) delegowanie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora gimnazjum;
3) wskazanie dla ucznia sposobu lub sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Rada pedagogiczna ma prawo:
1) wymagać od dyrektora realizacji uchwał podjętych w ramach jej kompetencji; raz w ciągu roku szkolnego otrzymać od dyrektora ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
2) do przedstawienia jej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyników przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej;
3) do udziału jej przedstawiciela w zespole oceniającym nauczyciela w przypadku odwołania od uprzednio ustalonej oceny.

§ 13.

1. W gimnazjum działa rada rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów, której skład, tryb wyboru określa ustawa o systemie oświaty oraz regulamin rady rodziców.

2. Do kompetencji rady rodziców należą m.in.:
1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
2) wyrażanie pisemnej opinii o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora oceny dorobku zawodowego za okres stażu;
3) występowanie do dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
4) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki;
5) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
6) opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
7) opiniowanie propozycji wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
8) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i profilaktycznego, programy te ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programów przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną.

3. W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek, których wysokość jest ustalana corocznie przez radę rodziców oraz innych źródeł.

4. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

§ 14.

1. Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie gimnazjum, którzy powołują radę samorządu uczniowskiego.

2. Rada samorządu uczniowskiego wybiera opiekuna spośród nauczycieli i opracowuje regulamin swojej działalności, który uchwalany jest przez ogół uczniów.

3. Rada samorządu reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przedstawia, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności w sprawach dotyczących praw ucznia tj.:
1) prawa do znajomości, opiniowania i występowania z propozycją zmian statutu gimnazjum, programu wychowawczego, wewnątrzszkolnych zasad oceniania i innych dokumentów,
2) prawa do organizacji życia szkolnego, w tym do organizacji działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem,
3) możliwość wnoszenia odwołania od uchwał rady pedagogicznej i decyzji dyrektora dotyczących spraw uczniów,
4) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz współtworzenia strony internetowej oraz profilu na portalach społecznościowych.

4. Przedstawiciele rady samorządu uczniowskiego mogą brać udział w zebraniach rady pedagogicznej.

5. Rada samorządu uczniowskiego może wyrażać opinie do oceny pracy nauczycieli.

§ 15.

1. Organy gimnazjum zobowiązane są do informowania o podejmowanych decyzjach, planowanych działaniach przez ogłaszanie ich na tablicy informacyjnej lub na zebraniach.

2. Informacje dotyczące działalności samorządu uczniowskiego otrzymują inne organy statutowe za pośrednictwem opiekuna samorządu.

3. Za prawidłowy przepływ informacji między organami gimnazjum odpowiedzialny jest dyrektor.

4. Dyrektor umożliwia spotkania innym organom statutowym udostępniając pomieszczenia na terenie placówki.

5. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

6. Rodzice uczniów mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych gimnazjum i danej klasy,
2) znajomości wewnątrzszkolnych zasad oceniania,
3) bezpłatnego uzyskania wszelkich informacji na temat swego dziecka,
4) do wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy gimnazjum,

7. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą uzyskać szczegółowe bieżące informacje na temat dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce poprzez kontakt z:
1) wychowawcą:
a) na obowiązkowych zebraniach rodziców, których harmonogram jest przekazywany rodzicom podczas pierwszego w danym roku szkolnym zebrania, organizowanego w ciągu pierwszych dwóch tygodni roku szkolnego,
b) w czasie dodatkowych spotkań na terenie szkoły ustalanych corocznie,
c) na ustne lub pisemne wezwanie wychowawcy w wyznaczonym terminie;
2) nauczycielem zajęć edukacyjnych, pedagogiem i psychologiem:
a) w czasie dodatkowych spotkań na terenie szkoły ustalanych corocznie,
b) w uzgodnionym terminie na spotkaniach indywidualnych,
c) podczas zebrań, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit a.
3) dyrektorem:
a) w przypadkach szczególnych, wykraczających poza kompetencje wychowawcy, nauczyciela zajęć edukacyjnych lub pedagoga i psychologa,
b) w przypadku konieczności rozwiązania kwestii spornych między rodzicem, a nauczycielem lub wychowawcą.

8. Rodzice współdziałają ze szkołą bezpośrednio lub poprzez wybranych przedstawicieli rady oddziałowej i rady rodziców.

1) Zasady informowania rodziców o postępach w nauce i zachowaniu określają szczegółowo wewnątrzszkolne zasady oceniania.
2) Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do gimnazjum;
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz pisemnego usprawiedliwiania nieobecności w ciągu tygodnia od powrotu dziecka do gimnazjum;
c) obecności podczas zebrań, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a.

§ 16.

1.Rozstrzyganie konfliktów i sporów w gimnazjum odbywa się następująco:
1) sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga dyrektor z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę;
2) sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem, a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas z możliwością odwołania się stron do dyrektora;
3) sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami gimnazjum, a także między nauczycielem a rodzicami uczniów, rozstrzyga dyrektor z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę lub sądu;
4) sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty między nauczycielami i pracownikami gimnazjum a dyrektorem rozwiązuje organ prowadzący szkołę z możliwością odwołania się stron do sądu.

2. W rozstrzyganiu konfliktów należy kierować się zasadami partnerstwa, obiektywizmu oraz dobra publicznego z zachowaniem prawa stron do wyrażania swoich opinii.

3. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu szkolnego, rady rodziców muszą być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

4. W przypadku rażącego naruszenia statutu i regulaminów gimnazjum lub powstania innego sporu, dyrektor, samorząd szkolny, rada rodziców, indywidualny nauczyciel lub rodzice mogą odwołać się do władz państwowych i samorządowych.

Rozdział 4

Organizacja gimnazjum

§ 17.

Klasyfikowanie śródroczne odbywa się raz w roku szkolnym, do końca stycznia. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się w trzecim tygodniu czerwca.

§ 18.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum.

§ 19.

1. Podstawową jednostką organizacji gimnazjum jest oddział, którego liczebność nie powinna przekraczać 25 uczniów.

§ 20.

1. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dyrektor ma prawo zmienić czas trwania godziny lekcyjnej w szczególnych przypadkach (np. brak prądu, awaria urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych itp.)

3. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godz. 750. Przerwy międzylekcyjne trwają nie krócej niż 5 minut i nie dłużej niż 15 minut.

4. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość rozpoczynania zajęć dydaktycznych od godziny 705 i skrócić pierwszą przerwę do 5 minut.

§ 21.

Niektóre zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w formie wycieczek i wyjazdów jak: rajdy, biwaki i inne.

§ 22.

Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 23.

gimnazjum mogą być prowadzone innowacje i eksperymenty oraz tworzone oddziały integracyjne i inne zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 24.

1. Gimnazjum prowadzi bibliotekę, w której skład wchodzi czytelnia z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. Pracą biblioteki kieruje nauczyciel bibliotekarz, a szczegółowe zasady korzystania z niej określa regulamin.

2. Biblioteka służy realizacji potrzeb, zainteresowań, rozwojowi czytelnictwa wśród uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy gimnazjum, a godziny otwarcia podane są na drzwiach wejściowych.

4. Uczeń jednorazowo może wypożyczyć dwie książki, w tym tylko jedną lekturę obowiązkową na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach, bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.

5. Jeżeli uczeń nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego prolongowanie. Uczeń, który nie zwrócił książki w terminie nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.

6. Uczeń nie może brać samodzielnie książek z księgozbioru podręcznego.

7. Zbiory biblioteczne należy szanować jako dobro wspólne a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

8. Zbiory specjalne (np. programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.

9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym książki powinny być zwrócone do biblioteki.

10. Pracownicy gimnazjum są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie określonym przez bibliotekarza.

11. Zgubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić, a gdy jest to niemożliwe, dostarczyć na jej miejsce inną, po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwolnić czytelnika z obowiązku odkupienia książki lub dostarczenia innej.

12. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego w ramach dotacji z budżetu państwa rodzic winien postępować zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 25.

1. Na terenie gimnazjum istnieje możliwość spożywania obiadów.

2. Odpłatność za korzystanie z obiadów ustalana jest w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy wymagają szczególnej opieki w zakresie żywienia w ramach środków przyznanych gimnazjum na ten cel.

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum

§ 26.

1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników, administracyjnych i pracowników obsługi zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji.

2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 27.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do szczególnych zadań nauczyciela związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą należy:
1) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego;
2) obowiązek zapoznania się z różnymi programami nauczania danych zajęć edukacyjnych i wybór jednego z nich do realizacji;
3) obowiązek nieustannego samokształcenia się i aktualizacji wiedzy metodycznej i merytorycznej;
4) obowiązek przygotowania się do każdej lekcji, przemyślenia jej pod kątem doboru metod, zasad i pomocy naukowych w celu podniesienia wyników nauczania i uatrakcyjniania zajęć lekcyjnych;
5) udział w konferencjach, zjazdach i naradach organizowanych przez szkołę oraz inne jednostki;
6) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
7) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności w nauce;
8) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów;
9) wdrażanie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli, samooceny i pracy zespołowej;
10) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia;
11) uświadamianie uczniom stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie;
12) bezstronna, obiektywna i sprawiedliwa ocena ucznia;
13) dostosowanie wymagań z nauczanych zajęć edukacyjnych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opinii lub orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
14) prawidłowe prowadzenia dokumentacji szkolnej, w tym m.in:
a) systematyczne wpisywanie tematów lekcji,
b) kontrolowanie obecności uczniów na lekcji,
c) rytmiczne wpisywanie ocen cząstkowych,
d) ustalanie i wpisywanie ocen śródrocznych i rocznych w ustalonych terminach,
e) sporządzanie informacji dotyczących działań w zakresie powierzonych przez dyrektora dodatkowych obowiązków;
15) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny poprzez:
a) zabezpieczenie pomocy naukowych będących zagrożeniem dla życia i zdrowia ucznia, szczególnie w pracowni chemicznej i biologicznej,
b) systematyczne kontrolowanie sprzętu, urządzeń sportowych,
c) egzekwowanie, przestrzeganie regulaminów pracowni przez uczniów,
d) używanie tylko sprawnego sprzętu;
16) współpraca z rodzicami poprzez udział w zebraniach, konsultacjach oraz udzielanie im rad i wskazówek pedagogicznych;

3. Do szczególnych zadań nauczyciela związanych z bezpieczeństwem powierzonych jego opiece uczniów należy:
1) zapoznanie uczniów ze statutem gimnazjum;
2) wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się na terenie budynku i poza nim;
3) poznanie osobowości ucznia, warunków życia i stanu zdrowia oraz współpraca w tym zakresie z rodzicami, pielęgniarką, pedagogiem, psychologiem i nauczycielem wychowania fizycznego;
4) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;
5) aktywne pełnienie dyżurów przed lekcjami i podczas przerw śródlekcyjnych, przestrzegając regulaminu dyżurów określającego obowiązki nauczyciela dyżurującego,
6) reagowanie na naruszenie porządku prawnego, ustalenie przyczyn takiego zachowania oraz stosowanie środków zaradczych w stosunku do uczniów na terenie gimnazjum jak i poza nim;
7) niedopuszczanie do samowolnego opuszczania terenu gimnazjum przez uczniów.

4. Inne obowiązki nauczyciela to:
1) uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał;

5. Nauczyciel ma obowiązek wykonywać inne prace zlecone przez dyrektora, dotyczące bezpośrednio działalności dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej gimnazjum.

6. Nauczyciel ma prawo do:
1) decydowania w sprawie doboru programów nauczania, podręczników, doboru metod, form pracy i środków dydaktycznych;
2) decydowania o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia;
3) zgodnego z higieną pracy tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów;
4) poszanowania własnej godności osobistej, wolności religijnej, etnicznej i światopoglądowej.

§ 28.

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe i inne.

2. Nauczyciele danego zespołu określają jego cele, zadania i sposoby ich realizacji.

3. Zespoły powoływane są przez dyrektora, a ich pracą kieruje przewodniczący powoływany na wniosek zespołu.

§ 29.

1. Dla każdego oddziału dyrektor wyznacza wychowawcę.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej pożądane jest by wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania.

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum, a w szczególności:
1) wspomaganie uczniów w ich wszechstronnym rozwoju;
2) przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie;
3) współpraca z rodzicami i pomoc w wychowaniu i kształtowaniu ich dzieci;
4) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej.

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 winien:
1) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;
2) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;
3) powiadamiać o przewidywanej dla ucznia śródrocznej lub rocznej ocenie w ustalonych terminach;
4) udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia i wyboru zawodu w porozumieniu z doradcą zawodowym;
5) opracować roczny program wychowawczy uwzględniający problemy klasy;
6) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;
7) kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osobistej;
8) diagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;
9) zachęcać rodziców do wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych klasy;
10) organizować spotkania z rodzicami;
11) współpracować z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi instytucjami wspierającymi pracę gimnazjum;
12) współtworzyć z klasą życie kulturalne;
13) inicjować pomoc uczniom, którzy jej potrzebują.

5. Nauczyciel ma prawo wnieść prośbę do dyrektora o rezygnację z wychowawstwa. Pisemna prośba musi zawierać uzasadnienie.

§ 30.

1. W gimnazjum jest zatrudniony psycholog.

2. Do zadań psychologa należy planowanie własnej pracy uwzględniając w szczególności:
1) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych;
2) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego;
3) organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego;
4) prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
5) współpraca z nauczycielami i pedagogiem w realizacji zadań profilaktycznych, wychowawczych oraz zdrowotnych;
6) współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielami, wychowawcami i rodzicami przy minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania;
7) dokonywanie okresowych analiz sytuacji psychologicznej uczniów;
8) współpraca organami gimnazjum oraz instytucjami wspierającymi i współpracującymi ze szkołą;
9) systematyczne prowadzenie dokumentacji.

§ 31.

1. W gimnazjum zatrudniony jest pedagog, który organizuje pomoc pedagogiczną dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

2. Do zadań pedagoga należy planowanie własnej pracy uwzględniając w szczególności:
1) pomoc wychowawcom i pozostałym nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych;
2) współpraca z rodzicami i udzielanie im porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności napotkanych w wychowywaniu własnych dzieci;
3) określenie form i sposobów oraz udzielanie uczniom indywidualnej lub zespołowej pomocy pedagogicznej;
4) dbanie o realizację obowiązku szkolnego;
5) podejmowanie działań na rzecz rozpoznawania i zorganizowania opieki i pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
6) współpraca z organami gimnazjum i instytucjami wspierającymi i współpracującymi ze szkołą;
7) organizowanie różnych form terapii pedagogicznej uczniom z objawami niedostosowania społecznego;
8) inspirowanie i przeprowadzanie działań o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym;
9) prowadzenie dokumentacji określonej odrębnymi przepisami.

§ 32.

W gimnazjum zatrudniony jest doradca zawodowy, którego zadania obejmują m.in.:
1) dokonywanie systematycznej diagnozy zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla uczniów gimnazjum;
3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł informacji na temat:
a) rynku pracy oraz trendów rozwojowych zawodów i zatrudnienia,
b) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w pracy,
c) możliwości dalszego kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
d) programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych;
4) prowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjnego i zawodowego dla uczniów i ich rodziców;
5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
6) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych przez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, gromadzenie, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;
7) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej gimnazjum;
8) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne doradztwo zawodowe.

§ 33.

1. W szkole jest logopeda.

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) udzielanie uczniom pomocy terapeutycznej;
2) informowanie dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą terapeutyczną;
3) diagnozowanie logopedyczne;
4) udzielanie pomocy logopedycznej poprzez prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej;
5) podejmowanie logopedycznych działań profilaktycznych;
6) współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

§ 34.

1. W gimnazjum zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, który gromadzi, opracowuje i udostępnia zasoby biblioteki, inspiruje i koordynuje działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowania do korzystania z informacji w szkole.

2. Do zadań bibliotekarza należy m.in.:
1) w ramach pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów, organizowanie warsztatu informacyjnego zgodnie z regulaminem biblioteki i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej,
b) sprawowanie nadzoru nad uczniami przebywającymi w bibliotece i czytelni,
c) prowadzenie działalności informacyjnej,
d) udzielanie porad przy wyborze lektury,
e) opiekowanie się zespołami uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
f) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne imprezy czytelnicze), umiejętności korzystania z informacji,
g) wspomaganie nauczycieli i wychowawców w pracy dydaktycznej i wychowawczej przez wskazywanie właściwej lektury i informacji;
h) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami, bibliotekarzami innych szkół i bibliotek, w tym pedagogicznych i publicznych oraz innymi instytucjami pozaszkolnymi;
2) w ramach prac organizacyjno-technicznych:
a) informowanie rady pedagogicznej na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
b) gromadzenie, opracowywanie, ewidencjonowanie, selekcjonowanie i konserwacja zbiorów,
c) sporządzanie planów pracy,
d) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności,
e) organizowanie, aktualizowanie i prowadzenie warsztatu informacyjnego biblioteki.

§ 35.

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców. Gimnazjum organizuje świetlicę szkolną dla uczniów, która pracuje w oparciu o plan wychowawczy na dany rok szkolny i regulamin świetlicy.

2. Świetlica zapewnia dzieciom opiekę przed lekcjami, jak też po zajęciach lekcyjnych.

3. Do zadań świetlicy szkolnej należy w szczególności:
1) organizowanie pomocy uczniom w wyrównywaniu deficytów rozwojowych oraz doskonalenia treści i umiejętności programowych,
2) tworzenie warunków do nauki własnej oraz przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
3) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka,
4) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci oraz organizowanie zajęć w tym czasie,
5) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia osobistego,
6) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o swoje zdrowie,
7) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,

4. Organizacja świetlicy szkolnej:
1) zgłoszenia do świetlicy szkolnej na każdy rok szklony dokonują rodzice ucznia we wrześniu danego roku szkolnego na „Kartach zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” ,
2) świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych,
3) świetlica prowadzi zajęcia określone w planie pracy świetlicy zgodnym z planem dydaktyczno - wychowawczo-opiekuńczym szkoły oraz uwzględniający potrzeby i zainteresowania jej uczestników

5. Za działalność świetlicy odpowiada dyrektor Zespołu Szkół.

6. Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą w grupach nie większych niż 25 dzieci. Na zajęcia świetlicowe przyjmowane są wszystkie dzieci z Gimnazjum, w tym pierwszeństwo zgłoszeń mają dzieci dojeżdżające.

7. Szczegółowe funkcjonowanie i organizację pracy świetlicy określa regulamin świetlicy.

§ 36.

W gimnazjum jest dostępny dla uczniów gabinet pielęgniarski.

§ 37.

1. W gimnazjum zatrudniony jest sekretarz Zespołu Szkół, do którego należy prowadzenie kancelarii oraz innych spraw gimnazjum zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków w tym m. in.:
1) przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz prowadzenie dokumentacji;
2) wydawanie uczniom i pracownikom dokumentów;
3) obsługa spraw uczniowskich i pracowniczych;
4) obsługa innych interesantów, udzielanie informacji;
5) prowadzenie niektórych spraw kadrowych;
6) pełnienie obowiązków kasjera;
7) zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych;
8) sporządzanie sprawozdawczości;
9) przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji, rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;
10) przepisywanie i wysyłanie korespondencji;
11) wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń, prowadzenie ewidencji delegacji służbowych i zamawianie druków szkolnych;

2. Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na wszelkie przejawy zachowania stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia uczniów i informowania o tym nauczycieli lub dyrektora.

Rozdział 6

Uczniowie gimnazjum

§ 38.

Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) zapoznania z treścią statutu gimnazjum, programu wychowawczego i wewnątrzszkolnych systemu oceniania;
3) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności;
4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
6) opieki wychowawczej zapewniającej poczucie bezpieczeństwa, chroniącej przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
7) ochrony, poszanowania godności i nietykalności osobistej;
8) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej;
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
10) pomocy w przypadku trudności w nauce;
11) uczestnictwa w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, itp.;
12) wpływania na życie gimnazjum, poprzez działalność samorządu uczniowskiego;
13) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego, itp., zgodnie z odrębnymi regulaminami;
14) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, począwszy od klas pierwszych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2015/2016.

§ 39.

Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie, regulaminach i podporządkować się zarządzeniom dyrektora oraz poleceniom wydawanym przez pracowników;
2) aktywnie i systematycznie uczestniczyć w procesie nauczania i wychowania oraz wziąć udział w realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z ustalonymi zasadami;
3) punktualnie przychodzić na zajęcia, sumiennie i systematycznie przygotowywać się do lekcji oraz uzupełniać braki wynikające z nieprzygotowania lub absencji;
4) przestrzegać zasady kultury zachowania i języka w kontaktach ze wszystkimi członkami społeczności szkolnej, respektując prawa innych szanując ich godność osobistą i nietykalność;
5) przestrzegać zakazu utrwalania cyfrowego w jakiejkolwiek formie innych uczniów i pracowników gimnazjum bez ich zgody oraz zakazu korzystania z elektronicznych urządzeń podczas lekcji i innych zajęć bez zgody nauczyciela;
6) dbać o własne zdrowie, higienę i przestrzegać zakazu posiadania i palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających;
7) troszczyć się o mienie gimnazjum i jego estetyczny wygląd;
8) dbać o dobre imię i honor gimnazjum;
9) w sprawach spornych zgłaszać zastrzeżenia do wychowawcy klasy, nauczyciela a w razie trudności sprawę skierować sprawę do samorządu uczniowskiego lub dyrektora;
10) w sprawach nagłych natychmiast poinformować pracowników gimnazjum.

§ 40.

1. Uczeń jest nagradzany za:
1) rzetelną naukę i wzorową postawę;
2) pracę na rzecz gimnazjum;
3) dzielność i odwagę;
4) pomoc innym w nauce;
5) szczególną aktywność;
6) udział i sukcesy w konkursach, zawodach;
7) własnoręczne wykonanie pomocy dydaktycznej, pracy artystycznej, użytkowej itp.;
8) pomoc kolegom w rozwiązywaniu konfliktów.

2. Formami nagród i wyróżnień są:
1) świadectwo promocyjne lub ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
2) nagroda organów statutowych, organu prowadzącego, instytucji i osób fizycznych,
3) pochwała ustna lub pisemna do dziennika udzielona przez nauczyciela, wychowawcę;
4) pochwała ustna udzielona przez dyrektora przed społecznością szkolną;
5) list pochwalny dyrektora skierowany do rodziców;
6) częściowe sfinansowanie wycieczki lub inną nagrodę pieniężną lub rzeczową w ramach możliwości finansowych gimnazjum i organów statutowych.

3. Uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem po spełnieniu warunków określonych odrębnymi przepisami.

§ 41.

1. Uczeń jest karany za:
1) nieprzestrzeganie statutu i regulaminów;
2) zaniedbywanie się w nauce;
3) naruszanie nietykalności cielesnej;
4) nieposzanowanie godności ludzkiej;
5) niszczenie mienia szkolnego;
6) palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków i innych środków odurzających;
7) wagary;
8) wchodzenie w kolizję z prawem.

2. Ustala się następujące rodzaje kar:
1) upomnienie ucznia przez nauczyciela;
2) upomnienie ucznia przez wychowawcę;
3) nagana dyrektora;
4) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych niezwiązanych z realizacją podstawy programowej;
5) przeniesienie ucznia do równoległej klasy w obrębie gimnazjum;
6) zakaz reprezentowania gimnazjum na zewnątrz;
7) przeniesienie ucznia do innego gimnazjum z zastrzeżeniem ust. 3 do 5.

3. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum przez kuratora oświaty za nagminne łamanie statutu po wyczerpaniu innych możliwości oddziaływania wychowawczego.

4. Wniosek o przeniesienie może nastąpić, gdy uczeń:
1) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu kolegi;
2) nagminnie wchodzi w kolizję z prawem;
3) z premedytacją demoralizuje innych uczniów;
4) permanentnie narusza postanowienia statutu;
5) przebywa na terenie gimnazjum pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

5. Dyrektor może wstrzymać wykonanie kary wobec ucznia, jeżeli uzyskał on poręczenie wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców.

§ 42.

1. Uczeń bądź jego rodzice mają prawo odwołać się od wymierzonej kary w terminie 14 dni składając pisemne odwołanie do dyrektora.

2. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną ma obowiązek w ciągu 14 dni zbadać sprawę i podjąć decyzję. Wykonanie kary może być utrzymane w mocy, zawieszone lub uchylone.

3. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie jednego z organów statutowych gimnazjum.

§ 43.

Gimnazjum ma obowiązek pisemnego informowania rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

Rozdział 7

Wewnątrzszkolny System Oceniania

§ 44

Ogólne zasady oceniania

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
3) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące, ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach.

§ 45.

Sposób i termin informowania uczniów i rodziców

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Uczniowie informowani są przez nauczycieli na poszczególnych zajęciach edukacyjnych w danym roku szkolnym oraz przez wychowawcę na zajęciach z wychowawcą w ciągu dwóch początkowych tygodni każdego roku szkolnego. Fakt ten potwierdza się wpisem w dzienniku lekcyjnym.

4. Na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym wychowawca zawiadamia rodziców, że wszystkie informacje dotyczące oceniania na poszczególnych zajęciach edukacyjnych (ust. 1) oraz oceniania zachowania (ust. 2) są udostępnione na stronie internetowej szkoły, by rodzice mogli się z nimi zapoznać. Fakt zapoznania się z ww. informacjami rodzice potwierdzają podpisem podczas drugiego zebrania w danym roku szkolnym.

§ 46.

Warunki dostosowania wymagań edukacyjnych

1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Indywidualizacja pracy z uczniem powinna stwarzać każdemu uczniowi możliwości do zaprezentowania jego zdolności i umiejętności poprzez:
1) indywidualizację prac domowych;
2) przydzielanie zadań zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami;
3) przegląd „twórczości” uczniów z udziałem rodziców.

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie:
1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a także ustaleń indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;
2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania;
3) opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub innej opinii, wskazującej na potrzebę takiego dostosowania;
4) rozpoznania dokonanego przez nauczycieli, pedagoga lub psychologa (dotyczy dzieci nieposiadających opinii, ale objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole);
5) opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.

3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

§ 47.

Warunki zwolnienia z zajęć edukacyjnych

1. Zwolnienie z wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych:
1) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie i na czas określony w opinii wydanej przez lekarza;
2) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych na podstawie i na czas określony w opinii wydanej przez lekarza;
3) jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji ww. zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”;
4) jeżeli uczeń był zwolniony w ostatnim roku nauki, na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje mu się ocenę z klasy programowo niższej.

2. Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego:
1) dyrektor szkoły zwalnia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego (do końca danego etapu edukacyjnego) na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na wniosek rodziców ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
2) zwolnienie ww. ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić także na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania;
3) w przypadku zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

§ 48.

Ocenianie bieżące

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne;
b) końcowe.

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne uwzględnia w szczególności:
1) wiedzę, umiejętności i postawy;
2) zaangażowanie i wkład pracy ucznia;
3) umiejętność twórczego rozwiązywania problemów;
4) hierarchizowanie i relacjonowanie materiałów;
5) poszukiwanie, wykorzystywanie i interpretowanie informacji;
6) stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce;
7) efektywne działanie w grupie.

3. Przy ocenianiu uwzględnia się indywidualne możliwości ucznia, jak i kryteria oceny obowiązujące z poszczególnych przedmiotów dla danej klasy.

4. Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych jest procesem ciągłym i systematycznym. Ma ono na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie informacji pomagającej w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

5. Ocenie podlegają różne formy aktywności uczniów:
1) wypowiedzi ustne;
2) pisemne i ustne ćwiczenia wykonywane podczas zajęć edukacyjnych;
3) pisemne i ustne ćwiczenia wykonywane w domu;
4) prace długoterminowe, referaty, projekty;
5) ćwiczenia praktyczne wykonywane podczas zajęć edukacyjnych;
6) wytwory twórczości dziecięcej;
7) prace klasowe, sprawdziany, testy.

6. Skala ocen bieżących w klasach I – III gimnazjum:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny – 1.

Taka skala ocen obowiązuje na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych oraz religii. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących, gdzie:
a) + podwyższa wartość oceny o 0,33;
b) – obniża wartość oceny o 0,33.

Stosuje się również znak „nb” oznaczający nieobecność oraz „np” oznaczający nieprzygotowanie do zajęć.

7. Ogólne kryteria oceniania:
1) wypowiedź ustna:

Stopień  Kryteria 

Niedostateczny (1)

Dopuszczający (2)

Dostateczny (3)    

Dobry (4)

Bardzo dobry (5)

Celujący (6)

Uczeń nie spełnia wymagań podanych niżej kryteriów oceny pozytywnej.

Podczas wypowiedzi możliwe są liczne błędy, zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i sposobie jej prezentowania, zna jednak podstawowe fakty i z pomocą nauczyciela zasadniczo udziela odpowiedzi na postawione pytanie.

Uczeń zna najważniejsze fakty i potrafi je zinterpretować, powiązać. Odpowiedź odbywa się z niewielką pomocą nauczyciela. Występują liczne błędy rzeczowe i językowe.

Odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymaganych treści, poprawna pod względem języka, dopuszczalne są jedynie nieliczne błędy. Uczeń nie wyczerpuje zagadnienia.

Odpowiedź wyczerpująca pod względem faktograficznym. Uczeń swobodnie operuje faktami, dostrzega związki, wyciąga wnioski, dokonuje właściwej oceny. Treści nie wykraczają poza podstawy programowe.


Odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, zawiera treści zaczerpnięte 
z literatury popularnonaukowej, a także własne oryginalne przemyślenia i oceny.

2) w wypowiedzi pisemnej, referacie uwzględnia się: 
a) zrozumienie tematu, znalezienie i dobór informacji; 
b) zakres wiedzy, dobór materiału rzeczowego i ich hierarchizację; 
c) sposób prezentacji jako umiejętności posługiwania się wiedzą i pojęciami, dostrzeganie związków, zależności i powiązań (analizowanie, porównywanie, wyjaśnianie, uogólnianie, ocenianie); 
d) język wzbogacony poznanym słownictwem; 
e) konstrukcję pracy – wstęp, rozwinięcie, zakończenie; 
f) literaturę, przypisy.
3) sprawdziany, testy, kartkówki (z zadaniem o podwyższonym stopniu trudności) oceniane są według ilości uzyskanych punktów przeliczonych na procenty: 
celujący: 98 – 100% 
celujący minus: 95 – 97% 
bardzo dobry plus: 91 – 94% 
bardzo dobry: 88 – 90% 
bardzo dobry minus: 85 – 87% 
dobry plus: 80 – 84% 
dobry: 75 – 79% 
dobry minus: 70 – 74% 
dostateczny plus: 62 – 69% 
dostateczny: 53 – 61% 
dostateczny minus: 45 – 52% 
dopuszczający plus: 38 – 44% 
dopuszczający: 31 – 37% 
dopuszczający minus: 25 – 30%
niedostateczny plus: 21 – 24% 
niedostateczny: 0 – 20%

Szczegółowe kryteria oceniania pozostałych form aktywności znajdują się w zasadach oceniania z poszczególnych przedmiotów.

8. Zakres materiału do odpowiedzi ustnej obejmuje trzy ostatnie lekcje lub dział materiału, jeśli nauczyciel zapowiedział lekcję powtórzeniową.

9. Uczeń może sam zgłosić się do odpowiedzi.

10. Ocena z odpowiedzi ustnej, recytacji, prezentacji itp. jest jawna.

11. Uczniowie nie są pytani i nie piszą kartkówek pierwszego dnia po przerwach świątecznych, feriach, dyskotekach, wycieczkach i innych ważniejszych imprezach szkolnych.

12. Nauczyciel jest zobowiązany odstąpić od odpowiedzi ustnych (lub umożliwić uczniowi odpowiedź bez obecności klasy), jeśli takie są wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

13. W tygodniu mogą odbyć się 3 sprawdziany (prace klasowe) z dużej partii materiału, ale każdy w innym dniu. Sprawdzian taki (praca klasowa) może odbyć się z tygodniowym zapowiedzeniem (wpisaniem do dziennika elektronicznego) i po lekcji powtórzeniowej. W półroczu powinna być minimum jedna praca klasowa.

14. Nauczyciel może przeprowadzić kilkuminutową kartkówkę obejmującą zakres materiału z 3 ostatnich lekcji bez zapowiedzi. Wyniki powinny być ogłoszone w ciągu tygodnia.

15. Sprawdzanie poszczególnych prac klasowych (testów, sprawdzianów) może trwać 2 tygodnie. Nauczyciel nie może dokonać kolejnego sprawdzianu, jeśli nie oddał poprzedniego.

16. Nauczyciel jest zobowiązany do odstąpienia od graficznej i ortograficznej oceny prac pisemnych w przypadku ucznia, który posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, a także respektowania wszelkich zaleceń zawartych w opinii dotyczących form i metod sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

17. Jeżeli z przyczyny usprawiedliwionej uczeń nie mógł napisać pracy klasowej (sprawdzianu), powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni od chwili obecności w szkole, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Jeżeli uczeń nie pisał zapowiedzianej pracy klasowej z powodu nieusprawiedliwionej, jednodniowej lub kilkugodzinnej nieobecności (wagary), pisze ją na pierwszej lekcji (danych zajęć edukacyjnych) od momentu pojawienia się w szkole.

18. Brak pracy domowej lub nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej można usprawiedliwić łącznie 2 razy w ciągu semestru, a z tych edukacji, które w planie nauczania mają po 1 godzinie tygodniowo – 1 raz w ciągu semestru.

19. Oceny śródroczne oraz roczne powinny być ustalone z co najmniej trzech ocen bieżących.

20. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę: 
1) z prac pisemnych (test, kartkówka, sprawdzian itp.) - uzasadnienie stanowi zapisana ilość zdobytych punktów przeliczona na procenty;
2) z wypracowań (klasowych i domowych) – uzasadnienie ma formę recenzji, uwzględniającej mocne strony pracy i te obszary, nad którymi uczeń powinien jeszcze popracować; 
3) z odpowiedzi ustnych, prac domowych, recytacji, prezentacji, ćwiczeń praktycznych wykonywanych na lekcji – uzasadnienie podawane jest ustnie podczas zajęć, po wystawieniu oceny.

21. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Wszystkie oceny są na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego.

22. Ocenę niedostateczną uczeń może poprawiać w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania, obowiązuje go ten sam zakres materiału.

23. Sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji. W klasach I – III uczniowie biorą sprawdzone i ocenione prace klasowe do domu, rodzice zapoznają się z nimi, co potwierdzają podpisem. Następnego dnia uczniowie przynoszą prace do szkoły, które są przechowywane przez wychowawcę lub nauczyciela w teczce ucznia.

24. Pisemne prace, a także inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana rodzicom do wglądu przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne w trakcie spotkań indywidualnych (tzw. dni otwarte) lub na życzenie rodzica w innym ustalonym terminie na terenie szkoły. Dokumentacja ta jest dostępna do końca danego roku szkolnego (tj. 31 sierpnia).

25. Wychowawca systematycznie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych, o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu, a także o szczególnych uzdolnieniach ucznia. Informowanie musi być przekazywane w sposób życzliwy i szczery. Informowanie odbywa się: 
1) w czasie zebrań klasowych, gdzie wychowawca przekazuje w formie pisemnej zestawienie ocen bieżących i śródrocznych, udostępnia do wglądu karty zachowań oraz udziela wskazówek dotyczących dalszej pracy z uczniami; 
2) w czasie konsultacji indywidualnych, gdzie wychowawca lub inny nauczyciel indywidualnie omawia z rodzicami postępy i trudności ucznia w nauce i zachowaniu, udostępnia do wglądu pisemne prace klasowe ucznia, wskazuje szczególne uzdolnienia, zwraca uwagę na to, co uczeń zrobił dobrze, a nad czym i w jaki sposób powinien dalej pracować; 
3) w czasie spotkań indywidualnych wychowawcy lub innego nauczyciela z rodzicem, w których może uczestniczyć także uczeń, pedagog szkolny, psycholog, asystent rodziny, kurator lub inne zainteresowane osoby, organizowanych w miarę potrzeb na prośbę jednej ze stron. 
4) Terminy zebrań z rodzicami i konsultacji indywidualnych ustalane są przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego i publikowane na stronie internetowej szkoły. Wychowawcy zapoznają z nimi rodziców na pierwszym zebraniu.

§ 49.

Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa.

1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się do 31 stycznia.

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie III;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych;
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania, ustalona w klasie III.

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele, którzy je prowadzą. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. Tryb ustalania rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania w klasach I – III znajduje się w § 51.

8. Począwszy od klasy I gimnazjum, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny – 1 (negatywna ocena klasyfikacyjna).

9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w klasach I – III gimnazjum ustalane są z uwzględnieniem średniej ważonej. Poszczególne formy aktywności uczniów mają ustalone wagi, np.:
1) sprawdziany, testy, prace klasowe – waga 7;
2) kartkówki, wypracowania domowe – waga 4;
3) odpowiedzi ustne, recytacja – waga 3;
4) prace domowe, aktywność, czytanie – waga 2;
5) estetyka prowadzenia zeszytu – waga 1.

Szczegółowe informacje dotyczące pozostałych form aktywności uczniów na zajęciach oraz ich wagi znajdują się w zasadach oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Średnią ważoną obliczamy według wzoru: Suma iloczynów (ocena x waga) / suma wag

Ocena celująca – średnia ważona 5,55 lub wyższa
Ocena bardzo dobra – średnia ważona 4,55 lub wyższa
Ocena dobra – średnia ważona 3,55 lub wyższa
Ocena dostateczna – średnia ważona 2,55 lub wyższa
Ocena dopuszczająca – średnia ważona 1,55 lub wyższa
Ocena niedostateczna – średnia ważona 1,54 lub niższa.

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki bierze się przede wszystkim pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków i zaangażowanie. W przypadku wychowania fizycznego – systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywny udział w działaniach na rzecz kultury fizycznej.

11. O ustalonej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uczeń jest informowany przez nauczyciela na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, a rodzice – poprzez wpis w dzienniku elektronicznym. Na zebraniu podsumowującym naukę w pierwszym półroczu wychowawca przekazuje rodzicom w formie pisemnej zestawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 50.

Pomoc uczniom z trudnościami w nauce

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia mu uzupełnienie braków.

2. Szkoła pomaga uczniowi w uzupełnieniu zaległości poprzez:
1) zaproponowanie rodzicom badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu zbadania przyczyn trudności w nauce;
2) zapoznanie nauczycieli uczących ucznia z opinią poradni w celu zastosowania się do wskazówek będących podstawą do pracy z uczniem;
3) umożliwienie uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych;
4) pracę indywidualną na lekcji,
5) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

§ 51.

Kryteria i tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom;
8) przestrzeganie regulaminu dot. korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych na terenie szkoły.

2. Zachowanie ucznia oceniane jest w pięciu obszarach:

Obszar  Charakterystyka 
A
Wywiązywanie się 
z obowiązków ucznia
- frekwencja, spóźnianie
- zachowanie na lekcjach, na przerwach, w czasie wyjść poza szkołę
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
- zmiana obuwia
- noszenie zeszytu informacji
- noszenie schludnego stroju szkolnego
- przestrzeganie regulaminu szkolnego 
B
Kultura osobista
- kultura słowa
- takt, życzliwość
- zachowanie stosowne do okoliczności 
C
Postawa moralna
- uczciwość, prawdomówność
- dbałość o godność własną i innych osób
- szacunek dla innych osób
- szacunek dla pracy własnej i innych
- szacunek dla mienia publicznego i prywatnego
- sumienność i poczucie odpowiedzialności
- postawa wobec uzależnień
D
Aktywność społeczna
- dbałość o honor i tradycje szkoły
- pełnienie funkcji w klasie lub w szkole
- praca na rzecz klasy lub szkoły
- udział w org. imprez szkolnych lub klasowych
- pomoc kolegom w nauce
E
Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań
- pracowitość, stosunek do nauki
- osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych
- udział w zajęciach szkolnych kół zainteresowań
 Kategoria Liczba punktów  Opis kategorii 
A

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-20

-5

-5

-30

-50

od -5 do 
-50

Przeszkadzanie na lekcjach (rozmowy, wstawanie z miejsca, odwracanie się bez zgody nauczyciela, rozmowy z kolegami, koleżankami, spożywanie posiłków tj. jedzenie, picie).

Niewykonanie polecenia nauczyciela.

Niewypełnianie obowiązków dyżurnego.

Niezmienianie obuwia.

Brak zeszytu informacji.

Niewłaściwe zachowanie w czasie przerw (krzyki, bieganie, przebywanie na niewłaściwej kondygnacji, toalecie itp.).

Wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji (w okresie letnim - wyjście poza ogrodzenie, w okresie zimowym - wyjście poza budynek).

Wchodzenie i wychodzenie nieodpowiednim wejściem do szkoły.

Frekwencja:

- nieusprawiedliwiona pojedyncza godzina lekcyjna

- ucieczka z lekcji.

Korzystanie z telefonu komórkowego w czasie zajęć.

Inne wykroczenia przeciw regulaminowi szkolnemu (muszą być opisane na imiennej karcie ucznia).

B

-20

-10

-10

-10

Wulgarne zachowanie wobec nauczyciela, ucznia, pracownika szkoły tj. słowa, gesty, mimika.

Nieodpowiednie zachowanie w stosunku do kolegów (popychanie, poszturchiwanie, obrażanie).

Nieprzestrzeganie regulaminu dotyczącego: stosowania makijażu, malowania paznokci, przebijania różnych części ciała np. kolczyk w języku, niestosowny strój (zakaz niewłaściwych napisów na koszulkach, dużych dekoltów).

Brak obowiązującego na uroczystościach stroju galowego.

C

-50

-50

-50

-100

-100

-50

-10

-70

-30

-30

-100

-30

-50

-100

Udział w bójkach uczniowskich.

Kradzież.

Palenie papierosów (za każde przyłapanie lub towarzyszenie palącemu).

Picie alkoholu.

Zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków.

Wymuszanie pieniędzy, przedmiotów wartościowych, odrabiania prac domowych.

Zaśmiecanie szkoły i jej otoczenia.

Zorganizowana przemoc ( m.in. „fala”).

Świadome niszczenie mienia szkolnego.

Prowokowanie kolegów do bójek.

Podrobienie podpisu, zwolnienia lub oceny.

Kłamstwo, oszustwo (np. ściąganie).

Świadome niszczenie rzeczy innych osób.

Używanie niebezpiecznych narzędzi (petardy, gaz itp.).

D

 +10

do +20

+15

od +1 do +10

Aktywny udział w imprezie szkolnej (punkty przyznajemy za każdy udział w imprezie).

Efektywne pełnienie funkcji w szkole (punkty przyznajemy raz w semestrze).

Pomoc kolegom w nauce (pod nadzorem nauczyciela).

Praca na rzecz szkoły (np. pomoc przy organizacji imprezy szkolnej; punkty przyznajemy za każdą wykonaną pracę).

E

+ 2

+ 5

+15

+10

+7

  

+ 2

+10

+7

+5

+7

+5

+3

+ 5

+ 15

+ 10

+ 7

+30

+25

+20

+5 lub

+10

 Udział w konkursach międzyszkolnych:

- udział eliminacjach szkolnych

- reprezentowanie szkoły w konkursie

zajęcie miejsca:

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Udział w konkursach szkolnych

-udział w eliminacjach międzyklasowych

-zajęcie miejsca indywidualnie:

I miejsce

II miejsce

III miejsce

-klasyfikacja drużynowa:

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych międzyszkolnych na szczeblu powiatowym i ogólnopolskim

-udział w zawodach międzyszkolnych

-zajęcie miejsca (indywidualnie i drużynowo) w zawodach powiatowych

I miejsce

II miejsce

III miejsce

-zajęcie miejsca (indywidualnie i drużynowo) w zawodach ogólnopolskich

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Udział w zajęciach szkolnych kół zainteresowań (+5 jeżeli uczeń był obecny na 60% przeprowadzonych zajęć, +10 powyżej 80% zajęć)

Wychowawca klasy na koniec miesiąca przyznaje uczniowi punkty za frekwencję i spóźniania oraz może przyznać uczniowi dodatkowe punkty dodatnie.

Liczba punktów  Opis kategorii 

-5

-3

do +15

+10

+10

+10

do +10

do +15

od +1 do +10

od +5 do +10

Każda godzina lekcyjna opuszczona bez usprawiedliwienia.

Każde spóźnienie do 15 minut lekcji.

Wywiązywanie się z podjętych lub zleconych zadań.

Najlepsza frekwencja w klasie (min 90% i brak godzin nieusprawiedliwionych) - na koniec miesiąca.

Punktualność (brak spóźnień).

Brak punktów ujemnych.

Kultura osobista.

Efektywne pełnienie funkcji w klasie - na koniec semestru.

Praca na rzecz klasy (wykonanie gazetki, dbałość o estetykę pracowni, organizacja imprezy klasowej, itp.).

Inne prace wykonywane po lekcjach np. pomoc w świetlicy, bibliotece, pomoc przy organizacji imprez szkolnych i sportowych.

3. Nauczyciele opiniują zachowanie ucznia poprzez zapisy w karcie uwag. Jest ona udostępniana rodzicom do wglądu podczas spotkań indywidualnych oraz podczas zebrań z rodzicami.

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się wg następującej skali: 
1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 
3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne.

5. Każdy uczeń na początku półrocza otrzymuje 100 punktów. Wychowawca, ustalając śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, bierze pod uwagę ilość uzyskanych przez niego punktów.

Zachowanie Punkty 

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

300 punktów i więcej

200-299 punktów

130-199 punktów

80-129 punktów

1-79 punktów

decyzja zespołu wychowawczego

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie spełnia prawie żadnych podstawowych kryteriów oceny zachowania i zastosowane wobec niego środki zaradcze nie odnosiły oczekiwanych rezultatów. Ponadto ocenę naganną otrzymuje uczeń, który dopuścił się któregokolwiek z następujących uchybień: 
1) spożywał alkohol lub zażywał środki odurzające; 
2) naraził uczniów lub pracowników szkoły na niebezpieczeństwo; 
3) świadomie dokonał oszustwa na terenie szkoły lub poza nią; 
4) wszedł w konflikt z prawem karnym; 
5) w sposób rażący zhańbił imię szkoły; 
6) dokonał kradzieży na terenie szkoły lub poza nią.

7. Jeżeli uczeń uzyskał w I półroczu niską ocenę klasyfikacyjną zachowania, np. nieodpowiednią lub naganną, ma możliwość jej poprawy w czasie całego II półrocza. Powinna być widoczna poprawa w obszarach ocenianych negatywnie w I półroczu. Roczna klasyfikacyjna ocena zachowania jest ustalana za funkcjonowanie ucznia w ciągu całego roku szkolnego. Jeżeli uczeń na I półrocze uzyskał ocenę nieodpowiednią, nie może uzyskać klasyfikacyjnej oceny rocznej zachowania wyższej niż dobra.

8. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym informuje rodziców (prawnych opiekunów) o uwagach od minus 20 punktów. Szczególne przypadki określa szkolna procedura postępowania w sytuacjach trudnych. Sytuacje nieprzewidziane w kryteriach oceniania zachowania rozpatruje rada pedagogiczna na posiedzeniu zespołu wychowawczego.

9. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli (karta uwag), ustnej samooceny ucznia oraz ustnej opinii zespołu klasowego (w czasie zajęć z wychowawcą). Z ustaloną śródroczną oceną zachowania uczeń i jego rodzice zapoznawani są na tydzień przed śródrocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

10. Tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
1) na 3 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczniowie podczas lekcji wychowawczej dokonują ustnej samooceny w oparciu o kryteria oceny zachowania; 
2) pozostali uczniowie danego oddziału ustnie wyrażają swoją opinię nt. koleżanek i kolegów z klasy; 
3) na podstawie karty uwag z opinią nauczycieli, samooceny poszczególnych uczniów i oceny zespołu klasowego oraz kryteriów oceny zachowania i własnych obserwacji wychowawca przygotowuje propozycje rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania; następnie na dwa tygodnie przed klasyfikacją zapoznaje z nimi uczniów (w trakcie zajęć z wychowawcą) i rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego; 
4) na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca informuje uczniów (w trakcie zajęć z wychowawcą) i rodziców (za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o ustalonych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania.

11. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, uwzględnia się ich wpływ na jego zachowanie (na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

§ 52.

Termin i forma informowania o przewidywanych i ustalonych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej rocznym i śródrocznym poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ustnie ucznia i wychowawcę o przewidywanych grożących ocenach niedostatecznych (rocznych i śródrocznych) oraz o ewentualnym nieklasyfikowaniu ucznia.

2. Po otrzymaniu informacji wychowawca niezwłocznie wzywa rodziców (prawnych opiekunów) i zawiadamia ich w formie pisemnej, z których przedmiotów uczeń jest zagrożony stopniem niedostatecznym. Wychowawca informuje także rodziców o grożącej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. W przypadku niezgłoszenia się rodzica na wezwanie, powyższą informację wychowawca wysyła listem poleconym na adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów).

3. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są poinformować uczniów o przewidywanych dla nich rocznych ocenach klasyfikacyjnych i wpisać je do dziennika elektronicznego. Wychowawca informuje uczniów o przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie zachowania i także wpisuje ją do dziennika.

4. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są poinformować uczniów o ustalonych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych, a wychowawca – o ustalonej rocznej ocenie zachowania. Równocześnie ustalone oceny roczne wpisywane są do dziennika elektronicznego.

5. Z przewidywanymi i ustalonymi rocznymi ocenami klasyfikacyjnymi z zajęć edukacyjnych oraz przewidywaną i ustaloną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania rodzice zapoznawani są za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

§ 53.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

1. O wyższą od przewidywanej roczną ocenę z zajęć edukacyjnych może się ubiegać uczeń, który:
1) uzyskał odpowiednią średnią ważoną ocen z danych zajęć edukacyjnych:
a) minimum 1,40 – może ubiegać się o roczną ocenę: dopuszczający;
b) minimum 2,40 – może ubiegać się o roczną ocenę: dostateczny;
c) minimum 3,40 – może ubiegać się o roczną ocenę: dobry;
d) minimum 4,40 – może ubiegać się o roczną ocenę: bardzo dobry;
e) minimum 5,40 – może ubiegać się o roczną ocenę: celujący;
2) w ciągu dwóch dni od poinformowania o przewidywanej ocenie rocznej zgłosił się do nauczyciela i wyraził chęć uzyskania wyższej oceny rocznej;

2. Warunkiem jest wykonanie zadania wyznaczonego przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne przynajmniej na ocenę, o którą uczeń się ubiega. Może mieć ono formę sprawdzianu, testu, odpowiedzi ustnej, ćwiczenia praktycznego itp., sprawdzającego wiedzę i umiejętności określone przez wymagania edukacyjne.

3. Termin wyznacza nauczyciel w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami, jednak nie później niż dzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

4. O wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania może się ubiegać uczeń, któremu brakuje 25 punktów do progu na kolejną ocenę zachowania.

5. Aby ją uzyskać, powinien w ciągu dwóch dni od poinformowania o przewidywanej rocznej ocenie zachowania zgłosić się do wychowawcy i wyrazić chęć uzyskania wyższej oceny rocznej. Warunkiem jest zdobycie brakujących 25 punktów za pozytywne działania na rzecz społeczności szkolnej, najpóźniej do dnia poprzedzającego klasyfikację roczną. Ocena ustalona może być wyższa tylko o jeden stopień.

§ 54.

Uczeń nieklasyfikowany

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nie można ustalić śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego ich realizację (w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja).

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego uczeń ma obowiązek złożyć do dyrektora szkoły na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej i jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wniosek ten należy złożyć do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

4. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę w następujących przypadkach:
1) trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia;
2) wyjątkowych zdarzeń losowych;
3) jeżeli uczeń rokuje nadzieje na nadrobienie zaległości i wyraża chęć dalszego systematycznego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, nie później niż w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego – egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony jest z materiału programowego zrealizowanego w danym okresie (roku szkolnym). W jednym dniu uczeń nie może zdawać więcej niż trzy egzaminy klasyfikacyjne.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Takiemu uczniowi, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 5 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. Egzaminator przygotowuje kryteria wymagań egzaminacyjnych na poszczególne oceny: - na ocenę celującą – minimum 95% wykonanych zadań i zadanie dodatkowe. - na ocenę bardzo dobrą – od 85% do 94% wykonanych zadań, - na oceń dobrą - od 70% do 84% wykonanych zadań, - na ocenę dostateczną – od 45% do 69% wykonanych zadań, - na ocenę dopuszczającą – od 25% do 44% wykonanych zadań.

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

17. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, jednakże:
1) ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego – patrz §55;
2) gdy uczeń lub jego rodzice zgłoszą do dyrektora szkoły zastrzeżenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami dot. trybu jej ustalania, może zostać przeprowadzony sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia – patrz § 56.

18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

§ 55.

Egzamin poprawkowy

1. Począwszy od klasy I gimnazjum, uczeń, który otrzymał jedną lub dwie roczne oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ma prawo zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o którym na piśmie powiadamia rodziców.

3. Po ustaleniu przez dyrektora szkoły terminu egzaminu poprawkowego, nauczyciel przedmiotu / egzaminator / zobowiązany jest w terminie 7 dni zapoznać ucznia i rodzica (prawnego opiekuna) z procedurą i wymaganiami egzaminu oraz z zakresem materiału objętego egzaminem (pisemne potwierdzenie tego faktu przez ucznia, rodzica/prawnego opiekuna).

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego – egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, który przygotowuje zestawy pytań i egzaminuje ucznia (egzaminator);
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, który sporządza protokół.

Nauczyciel, o którym mowa w pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Nauczyciel – egzaminator przygotowuje zestawy pytań zgodnie z wymaganiami na ocenę dopuszczającą, zawierające zadania otwarte i zamknięte plus schematy punktowania do każdej części pisemnej i ustnej egzaminu. Przy ustalaniu zestawu pytań nauczyciel – egzaminator zobowiązany jest respektować orzeczenie poradni dotyczącego dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia.

7. Przygotowane zestawy pytań i schematy punktowania nauczyciel – egzaminator przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły na tydzień przed wyznaczonym terminem egzaminu.

8. Osiągnięcie przez ucznia 75% punktów przewidzianych w obydwu częściach egzaminu zalicza egzamin.

9. Czas trwania egzaminu: - część pisemna trwa 60 minut - część ustna trwa 10 minut - przerwa między obydwoma częściami egzaminu trwa 10 minut.

10. Pomoce potrzebne do przebiegu egzaminu przygotowuje egzaminator.

11. Ogłoszenie wyniku egzaminu następuje w tym samym dniu.

12. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

13. Jeżeli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem §56.

15. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych (pod warunkiem, że zajęcia te są realizowane w klasie programowo wyższej). Bierze się tu pod uwagę:
1) trudności w uczeniu się;
2) systematyczność i przygotowanie do zajęć;
3) zaangażowanie w procesie lekcyjnym;
4) wykonywanie zadań domowych.

§ 56.

Odwołanie od trybu ustalania rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dot. trybu ustalania tych ocen.

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych do 2 dni roboczych po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego – termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia tego egzaminu. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, jest ostateczna.

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
2) w przypadku rocznej oceny zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Przeprowadza się go nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a termin uzgadnia z uczniem i jego rodzicami.

6. Komisje, o których mowa w ust. 4, powołuje dyrektor.

7. W skład komisji, o której mowa w ust. 4 pkt 1, wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - egzaminator;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

Nauczyciel, o którym mowa w pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji, w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryteriom stopnia, o który ubiega się uczeń.

9. Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:
a) podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,
b) pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.

10. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11. O wyniku sprawdzianu komisja powiadamia ucznia następnego dnia po jego przeprowadzeniu.

12. Jeśli uczeń nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, z przyczyn usprawiedliwionych, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie (nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich), wyznaczonym przez dyrektora szkoły (w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami). Jeżeli uczeń z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł i w drugim wyznaczonym terminie przystąpić do sprawdzianu, otrzymuje stopień ustalony wcześniej przez nauczyciela.

13. W skład komisji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca oddziału;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
4) pedagog;
5) psycholog;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.

14. Komisja, o której mowa w ust. 4 pkt 2, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

15. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

17. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna, z wyjątkiem rocznej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (pod warunkiem, że zastrzeżenie nie dotyczyło trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej w wyniku egzaminu poprawkowego – ust. 3).

§ 57.

Projekt edukacyjny

1. W projekcie biorą udział uczniowie Publicznego Gimnazjum w Maszewie Dużym z klas realizujących nową podstawę programową. Projekt edukacyjny jest zespołowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem szerokiej gamy metod znanych współczesnej edukacji.

2. Projekty uczniowskie realizowane są przez uczniów na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego z wykluczeniem pierwszego półrocza nauki w szkole, kiedy uczniowie są skoncentrowani na adaptacji w nowej szkole i ostatniego półrocza klasy trzeciej, gdy zajęci są przygotowaniem do egzaminu gimnazjalnego.

3. Czas trwania projektów nie powinien przekroczyć 3 miesięcy.

4. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

5. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów i rodziców o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem. Informację o zasadach realizacji projektu rodzice mogą uzyskać również od dyrektora szkoły lub na stronie internetowej Gimnazjum.

6. W terminie do 30 września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów. Informacje te udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum

7. W terminie do 15 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.

8. Do 20 października uczniowie dokonują wyboru tematu, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu.

9. Zespół może liczyć od 3 do 5 osób, w uzasadnionych przypadkach liczba ta za zgodą koordynatora projektu może ulec zwiększeniu.

10. W przypadku gdy uczeń:
a) nie zdecyduje o wyborze tematu,
b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,
c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby) opiekun projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

11. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:
a) czas realizacji projektu,
b) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,
c) podział zadań w zespole i zasady współpracy,
d) kryteria oceny projektu,
e) sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

12. Dokumentację rozpoczęcia projektu stanowi podpisany przez uczestników projektu i opiekuna kontrakt, w którym zawarte będą wyżej wymienione ustalenia.

13. Podczas pracy nad projektem opiekun winien na bieżąco towarzyszyć zespołowi i wspomagać poszczególnych jego członków w działaniach. Formą pomocy ze strony opiekuna winny być w szczególności indywidualne i zespołowe konsultacje odbywające się w ustalonych wcześniej terminach. Nauczyciele nie będący opiekunami danego projektu są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom.

14. Zakończenie projektu stanowi publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu. Prezentacje projektów odbywać się będą zgodnie z kalendarium szkolnym. W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie jego prezentacja następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.

15. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach mogą uczestniczyć jako obserwatorzy i zaproszeni goście:
a) uczniowie danej klasy;
b) rodzice uczniów;
c) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu;
d) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.

16. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:
a) sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu);
b) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;
c) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;
d) pracę zespołową i indywidualną ucznia;
e) samoocenę uczniów.

17. Opiekun projektu winien przedstawić informację o przebiegu realizacji i ocenie projektu oraz stopniu zaangażowania w nim poszczególnych uczniów wychowawcy klasy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed przewidywanym terminem ukończenia projektu. W sytuacji gdy opiekunem projektu jest wychowawcą powyższy przepis uważa się za bezzasadny.

18. Ocena ma charakter opisowy, jest ustalana odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/nie zaliczył udział w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej.

19. Niezależnie od oceny, opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą powinna się składać informacja o:
a) osiągniętych celach;
b) mocnych i słabych stronach;
c) wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania.

Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

20. Każdy nauczyciel może być opiekunem projektu. Jeden nauczyciel może opiekować się maksymalnie dwoma projektami. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych wnioskiem rodziców.

21. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).

22. Naczelną instancją rozstrzygającą sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych jest dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

§ 58.

Promocja i ukończenie szkoły.

1. Począwszy od klasy I gimnazjum, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem §55 ust. 15.

2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.

3. Począwszy od klasy I, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Jeżeli uczeń uczęszczał na religię, do średniej jego ocen wlicza się także ocenę roczną z religii.

4. Uczeń kończy gimnazjum w klasie trzeciej , jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego;
2) przystąpił do egzaminu przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, którego terminy, przebieg i procedury określają odrębne przepisy. Egzamin ten ma charakter powszechny i obowiązkowy, a uzyskany wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły.

5. Uczeń, który nie spełnił warunków z ust. 4, powtarza trzecią klasę gimnazjum i przystępuje (w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę) do egzaminów.

6. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. Jeżeli uczeń uczęszczał na religię, do średniej jego ocen wlicza się także końcową ocenę klasyfikacyjną z religii.

§59.

Ewaluacja szkolnych zasad oceniania

1. W celu dokonywania stałej ewaluacji szkolnych zasad oceniania działa zespół, który:
1) systematycznie analizuje nowelizacje prawa oświatowego w zakresie oceniania i klasyfikowania uczniów i dba, by szkolne zasady były z nim zgodne;
2) opracowuje i przeprowadza badania dot. oceniania i klasyfikowania wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;
3) analizuje i prezentuje wyniki badań radzie pedagogicznej i społeczności szkolnej, inicjuje dyskusje nt. zasad oceniania i gromadzi sugestie, propozycje i wnioski;
4) po zakończeniu danego roku szkolnego wprowadza niezbędne zmiany;
5) udostępnia zasady oceniania za pośrednictwem strony internetowej szkoły.

Rozdział 8

Przepisy końcowe

§ 60.

1. W gimnazjum obchodzone są stałe uroczystości, a w szczególności:
1) Rozpoczęcie roku szkolnego;
2) Dzień Edukacji Narodowej;
3) Narodowe Święto Niepodległości;
4) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja;
5) Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i wręczenie absolwentom świadectw ukończenia gimnazjum;

2. Uroczystościom przewodniczy dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona i obowiązuje w tych dniach strój galowy. Dziewczęta – biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica, najkrótsza 5 cm przed kolanem. Chłopcy – biała koszula, ciemne spodnie.

§ 61.

Gimnazjum umożliwia uczniom uczęszczanie na lekcje religii, etyki lub obu tych zajęć oraz na zajęcia wychowania do życia w rodzinie. Szczegółowe zasady organizowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

§ 62.

Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 63.

Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację, której rodzaj i prowadzenie określają odrębne przepisy.

§ 64.

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 65.

W sprawach nieujętych w statucie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

gminabip  men     kur 

efs 

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine