Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASACH IV-VI

Tłustym drukiem zaznaczono wymagania brane pod uwagę przy ocenie uczniów z obniżonym poziomem wymagań

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,

- opanował sprawności językowe w sposób pozwalający mu na swobodne porozumiewanie się,

- osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych,

- twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i prezentuje swoje osiągnięcia w różnych formach.

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:

- potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi,

- potrafi budować spójne zdania,

- stosuje szeroki zakres słownictwa,

- zna trochę słownictwa ułatwiającego dyskusję na tematy abstrakcyjne ,

- wykazuje się biegłą mową i operuje biegle znanym mu słownictwem,

- potrafi zrozumieć z wykorzystaniem słownika fragmenty niezbyt skomplikowanych tekstów fachowych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

- potrafi zazwyczaj operować strukturami prostymi i złożonymi,

- przeważnie potrafi budować spójne zdania,

- potrafi na ogół stosować szeroki zakres słownictwa,

- zazwyczaj potrafi zrozumieć z wykorzystaniem słownika fragmenty niezbyt skomplikowanych tekstów fachowych.

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

- potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi,

- potrafi budować zdania niekiedy spójne,

- na ogół używa słownictwa odpowiedniego od zadania,

- używa niewiele słownictwa o charakterze bardziej złożonym.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

- potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych,

- budowane przez niego zdania są przeważnie niespójne,

- ma ograniczony zasób słownictwa,

- czasami niepoprawnie używa „codziennego słownictwa”.

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który:

- nie potrafi budować prostych zdań,

- nie zna podstawowych reguł gramatycznych oraz podstawowego słownictwa.

SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:

- potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,

- potrafi zrozumieć kluczowe informacje zawarte w różnych tekstach i rozmowach,

- potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną,

- potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego,

- potrafi zrozumieć wypowiedzi w różnych warunkach odbioru uwzględniających charakterystyczne dla danej sytuacji dźwięki towarzyszące,

- potrafi domyślać się sensu wypowiedzi zawierającej nieznane lub niezrozumiałe elementy na podstawie informacji pozajęzykowych, kontekstu lub wiedzy ogólnej.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,

- potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji zawartych w różnych tekstach i rozmowach,

- potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną,

- potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego,

- potrafi zrozumieć większość wypowiedzi w różnych warunkach odbioru uwzględniających charakterystyczne dla danej sytuacji dźwięki towarzyszące,

- potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych.

Ocenę dostateczna otrzymuje uczeń który:

- potrafi czasem zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,

- potrafi zrozumieć część kluczowych informacji zawartych w różnych tekstach i rozmowach,

- potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną,

- potrafi zazwyczaj rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego,

- potrafi zrozumieć niektóre wypowiedzi w różnych warunkach odbioru uwzględniających charakterystyczne dla danej sytuacji dźwięki towarzyszące,

- potrafi domyślać się sensu niektórych wypowiedzi zawierających nieznane lub niezrozumiałe elementy na podstawie informacji pozajęzykowych, kontekstu lub wiedzy ogólnej.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

- potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,

- potrafi zrozumieć małą część kluczowych informacji zawartych w różnych tekstach i rozmowach,

- potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną,

- potrafi czasami rozpoznać uczucia i relacje mówiącego.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który:

- nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu różnorodnych tekstów i rozmów,

- nie potrafi zrozumieć kluczowych informacji w tekstach i rozmowach,

- nie potrafi wydobyć potrzebnych informacji i przekształcić ich w formę pisemną,

- nie potrafi rozpoznać uczuć i reakcji mówiącego,

- nie potrafi zrozumieć wypowiedzi w różnych warunkach odbioru.

MÓWIENIE

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:

- potrafi w prosty i krótki sposób wypowiedzieć się na tematy codzienne i tematy o charakterze bardziej złożonym,

- potrafi poprawnie językowo reagować na wypowiedzi rozmówcy,

- umie wyrazić i uzasadnić w sposób prosty własną opinię,

- umie w naturalny sposób zabrać głos w rozmowie,

- potrafi dostosować środki językowe do partnera rozmowy (jego wieku, stopnia pokrewieństwa),

- potrafi mówić bez zawahań,

- można go z łatwością zrozumieć.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

- przeważnie potrafi w prosty i krótki sposób wypowiedzieć się na tematy codzienne i tematy o charakterze bardziej złożonym,

- zazwyczaj potrafi poprawnie językowo reagować na wypowiedzi rozmówcy,

- przeważnie umie wyrazić i uzasadnić w sposób prosty własną opinię,

- dość często zabiera głos w rozmowie w naturalny sposób,

- potrafi na ogół dostosować środki językowe do partnera rozmowy (jego wieku, stopnia pokrewieństwa),

- potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem,

- można go zazwyczaj zrozumieć.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

- czasem potrafi w prosty i krótki sposób wypowiedzieć się na tematy codzienne i tematy o charakterze bardziej złożonym,

- potrafi reagować na wypowiedzi rozmówcy, ale popełnia sporo zauważalnych błędów,

- stara się zabierać głos w rozmowie ale dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa,

- czasami zabiera głos w rozmowie,

- czasami potrafi dostosować środki językowe do partnera rozmowy (jego wieku, stopnia pokrewieństwa),

- potrafi mówić z lekkim wahaniem,

- przeważnie można go zrozumieć.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

- od czasu do czasu w prosty i krótki sposób wypowiedzieć się na tematy codzienne,

- czasami potrafi reagować na wypowiedzi rozmówcy, ale popełnia sporo zauważalnych błędów,

- nie stara się zabierać głosu w rozmowie ponieważ dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa,

- średnio potrafi dostosować środki językowe do partnera rozmowy (jego wieku, stopnia pokrewieństwa),

- nie potrafi mówić spójnie , używa jedynie pojedynczych słów lub zwrotów,

- rozmówca ma poważne trudności ze zrozumieniem go.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który:

- nie potrafi w prosty i krótki sposób wypowiedzieć się na tematy codzienne,

- nie potrafi reagować na wypowiedzi rozmówcy,

- nie zabiera głosu w rozmowie,

- nie potrafi dostosować środków językowych do partnera rozmowy (jego wieku, stopnia pokrewieństwa),

- nie potrafi mówić w języku angielskim,

- nie można go zrozumieć.

gminabip  men     kur 

efs 

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

Logo Magiczna Moc Bajek 1

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine