men1 men2  men31

men4 men5  men6

UWAGA!
Od 25 maja 2020 r. obowiązuje nowa stawka żywieniowa za obiady - 6,40 zł.

Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli lub przesłali drogą elektroniczną oświadczenie woli zostały przyjęte do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym na rok szkolny 2020/2021.

Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli lub przesłali drogą elektroniczną oświadczenie woli zostały przyjęte do 1 klasy w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym na rok szkolny 2020/2021. Pozdrawiam


Materiały do pobrania do nauki zdalnej przez uczniów

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ

  1. Ocena celująca:

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy piątej. Spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

-  Wykonuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zakresu kształcenia literackiego, językowego oraz z nauki o języku przewidywane w programie nauczania w klasie piątej.

-  Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienie i zainteresowania.

-  Proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy.

-  Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia.

-  Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturowej rzeczywistości.

-  Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

-  Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (np. udział w akademiach, inscenizacjach teatralnych, współpracuje ze szkolną gazetką itp.).

-  Wykazuje ponadprogramowe umiejętności w zakresie kształcenia literackiego i kulturalnego: dostrzega ironię w tekście poetyckim; analizuje dzieło sztuki, dostrzega specyfikę plastycznych środków wyrazu; czyta ze zrozumieniem tekst poetycki; samodzielnie dokonuje intersemiotycznego przekładu tekstu.

  1. Ocena bardzo dobra:

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy piątej.

-  Wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno – językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym.

-  Doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie piątej formami wypowiedzi (sprawozdanie z wycieczki, spaceru, opis przedmiotu, wyglądu człowieka, list prywatny, zaproszenie).

-  Barwnie opisuje postać, stosując porównania, przenośnie, epitety itp.

-  Podejmuje próby charakterystyki postaci (na wyrazistych przykładach) np. Stasia Tarkowskiego.

-  Bezbłędnie układa plan ramowy i szczegółowy lektury oraz plan kompozycyjny własnej wypowiedzi, stosując równoważniki zdań.

-  Swobodnie analizuje treści tekstu, ocenia postępowanie i poglądy bohaterów.

-  Opowiada o zdarzeniach, biorąc pod uwagę różne punkty widzenia.

-  Odróżnia ujęcia metaforyczne od dosłownych.

-  Wskazuje motywy wędrowne w utworze.

-  Uczestnicząc w dyskusji, wyraża własny punkt widzenia w jasny i precyzyjny sposób; interpretuje opinie innych dyskutujących osób.

-  Świadomie korzysta z książki jako źródła wiedzy, samodzielnie sporządza notatki.

-  Posługuje się słownictwem charakterystycznym dla języka filmu, teatru, radia.

-  Analizuje utwór liryczny, dostrzega specyfikę języka poetyckiego.

-  Potrafi porównać cechy gatunkowe bajki i baśni, opowiadania i powieści.

-  Biegle posługuje się słownikami.

-  Wskazuje różnicę między formą osobową i nieosobową czasownika, między czasownikiem dokonanym a niedokonanym.

-  Zna i stosuje w praktyce zasady pisowni cząstki „by” z czasownikami.

-  Wskazuje podobieństwa oraz różnice między przymiotnikiem i przysłówkiem.

-  Podaje poprawne formy liczebników.

-  Klasyfikuje rodzaje wypowiedzeń, podaje ich przykłady.

-  Wyróżnia w zdaniu związki wyrazowe.

-  Nazywa części zdania, wskazuje sposób ich wyrażania.

-  Z dużą swobodą posługuje się różnymi wypowiedzeniami złożonymi.

-  Wskazuje różnice pomiędzy samogłoską i spółgłoską.

-  Umie poprawnie akcentować.

  1. Ocena dobra:

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie piątej.

-Czyta poprawnie, stosując zasady intonacji i akcentowania.

-Wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy stylistyczne, logiczne i ortograficzne.

-Potrafi samodzielnie poprawić większość błędów.

-Podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych, np. opowiadanie twórcze, opis postaci z elementami charakterystyki.

-Samodzielnie przekształca tekst ciągły na dialog i odwrotnie.

-W wypowiedziach próbuje oceniać i wartościować problemy dot. literatury i kultury.

-Rozumie podstawową terminologię teatralną, filmową i radiową.

-Nazywa cechy mitu, legendy, bajki, opowiadania, powieści.

-Rozumie pojęcie fikcji literackiej.

-Rozpoznaje w tekście poetyckim epitet, porównanie, przenośnię, uosobienie.

-Poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy.

-Potrafi wyjaśnić, na czym polega chronologiczny i niechronologiczny układ zdarzeń.

-Określa czas, przestrzeń i sytuację mówienia w utworze.

-Określa formę gramatyczną czasowników.

-Stosuje w zdaniu czasownik w formie osobowej i nieosobowej.

-Tworzy czasownik dokonany od niedokonanego, wyróżnia cząstkę, za pomocą której tworzy ten czasownik.

-Poprawnie odmienia czasowniki typu: umiem, rozumiem, idę.

-Wyjaśnia różnice w odmianie podanych rzeczowników.

-Uzasadnia pisownię rzeczownika, odwołując się do jego odmiany.

-W zdaniu wskazuje przyimki i wyrażenia przyimkowe.

-Tworzy przysłówki od przymiotników, stosuje je w zdaniu i określa ich rolę.

-Określa formę gramatyczną przymiotnika i rzeczownika.

-Zastępuje i zapisuje słowem liczebniki w odpowiednim przypadku.

-Poprawnie stosuje liczebniki w zdaniu.

-Przekształca zdanie pojedyncze na złożone i odwrotnie.

-Określa cechy głoski.

-Poprawnie akcentuje wyrazy.

  1. Ocena dostateczna:

Uczeń opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej dla klasy piątej.

-W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań i ortografii.

- W miarę samodzielnie wypowiada się w szkolnych formach pisemnych (opowiadanie odtwórcze, opowiadanie z dialogiem, opis przedmiotu, opis postaci literackiej i rzeczywistej, sprawozdanie, list, zaproszenie, ogłoszenie).

-Umie zapisać dialog, poprawnie stosuje właściwe znaki interpunkcyjne.

-Opanował technikę poprawnego czytania i doskonali ją pod względem dykcji, intonacji, akcentowania.

-Odnajduje w czytanym tekście fragmenty wskazujące na czas i miejsce akcji; poszukuje odpowiedzi na postawione pytania.

-Opowiada o zdarzeniach tworzących akcję w utworze.

-Tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie.

-Rozróżnia czasowniki dokonane i niedokonane.

-Nazywa przypadki i podaje pytania, na które odpowiadają.

-Odmienia przez przypadki rzeczownik o typowej odmianie.

-Rozpoznaje rzeczownik w roli podmiotu i określenia rzeczownika.

-Odróżnia przyimek od innych części mowy.

-Rozpoznaje czasownik w roli orzeczenia, wskazuje określania czasownika.

-Odmienia przymiotnik przez przypadki.

-Łączy przymiotnik z rzeczownikiem, określa ich formę.

-Rozpoznaje w zdaniu liczebnik główny i porządkowy.

-Rozróżnia zdanie i równoważnik zdania, podaje przykłady typowe.

-Wpisuje zdanie w podany wykres (na łatwych przykładach).

-Rozpoznaje zdanie złożone na podstawie liczby orzeczeń.

-Z podanych zdań pojedynczych tworzy zdania złożone.

-Dzieli wyraz na głoski, odróżnia samogłoski od spółgłosek, rozróżnia rodzaje głosek.

-Dzieli wyraz na sylaby.

  1. Ocena dopuszczająca:

Wiedza i umiejętności ucznia pozwalają na samodzielne lub z pomocą nauczyciela wykonanie zadania o niewielkim stopniu trudności.

-Technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu.

-Względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia.

-Liczne błędy językowo – stylistyczne, logiczne i ortograficzne, popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie.

-  Wykonuje zdania typowe, o niewielkim stopniu trudności, samodzielnie i przy pomocy nauczyciela.

-  Rozróżnia części mowy; wskazuje podmiot, orzeczenie i określenia.

-  Odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki (proste przykłady).

-  Odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy.

-  Odróżnia zdanie od równoważnika zdania, zdanie pojedyncze od złożonego.

-  Wyróżnia głoski, litery i sylaby w podanym wyrazie.

-  Poprawnie pisze wyrazy poznane na lekcjach ortografii, zna podstawowe zasady ortograficzne.

  1. Ocena niedostateczna:

Uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

-  Nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą w klasie piątej.

-  Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania, nawet w stopniu dopuszczającym.

-  Jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym.

-  W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych.

gminabip  men     kur 

efs 

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

Logo Magiczna Moc Bajek 1

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine