Zmiana organizacji pracy od dnia 18 listopada 

UWAGA!!! Ze względu na prace remontowe prowadzone na placu zabaw obiekt nieczynny do odwołania.

Strona głównaDokumentyWymagania edukacyjne z przedmiotówKlasy gimnazjalneDokumentyWymagania edukacyjne z wychowania dla klas I-III gimnazjum

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży


Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców. Wpłata za pierwsze dziecko wynosi 40 zł, za drugie 20zł. 

Wymagania edukacyjne z wychowania dla klas I-III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania dla klas I-III gimnazjum

OGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego.

2. Formy ruchu stwarzające możliwości doskonalenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz wzmocnienia kondycji fizycznej.

3. Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne i skoki.

4. Podstawowe elementy techniki i taktyki gier zespołowych, konkurencji lekkoatletycznych, gier rekreacyjnych, tańców, pływania oraz wybranych sportów zimowych.

5. Ćwiczenia i zabawy według inwencji uczniów uwzględniające zasady współdziałania, respektowania przepisów, zasad i ustaleń.

6. Przepisy i zasady organizacji zajęć ruchowych uwzględniające troskę o zdrowie.

7. Ocena rozwoju oraz sprawności funkcjonowania organizmu.

8. Zasady sportowego współzawodnictwa.

9. Propozycje spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem gier, zabaw, form turystycznych i sportowych.

10. Organizowanie i uczestniczenie w rekreacji, turystyce, zawodach sportowych z przestrzeganiem obowiązujących zasad (zasada „czystej gry” w sporcie).

FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:

a) sprawdziany umiejętności z wychowania fizycznego przeprowadzane będą po zakończeniu każdego działu tematycznego,

b) bieżąca kontrola umiejętności zapowiadana z wyprzedzeniem z poszczególnych rodzajów aktywności,

c) ćwiczenia, elementy technik, ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne, ćwiczenia z użyciem przyrządów wykonywane na bieżąco w trakcie zajęć,

d) aktywny udział w lekcji, zaangażowanie i odpowiednie przygotowanie do lekcji, obowiązkowość i frekwencja,

e) testy sprawności ,

f) udział w pozalekcyjnych formach aktywności (zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyjazdy na mecze rajdy piesze i rowerowe.),

g) wiadomości, udział w konkursach o tematyce sportowej,

h) reprezentacja Gimnazjum w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim.

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Uczniowie są informowani o wymaganiach edukacyjnych z wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach wychowania fizycznego w danym roku szkolnym.

Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć

KLASA I

GIMNASTYKA:

Ocena celująca:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematyczny uczestniczy w zajęciach SKS,

- zajmuje premiowane miejsca na zawodach sportowych. Jest wybitnym uczniem jego osiągi są zbliżone do rekordów szkoły.

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiąga wysokie wyniki sportowe,

- uczeń zna i potrafi wykonać w odpowiednim tempie i rytmie następujące elementy:

 • przewrót w przód, w tył, bokiem,
 • skoki: kuczny, rozkroczny, nad pięcioma elementami skrzyni
 • zna wszystkie ćwiczenia kształtujące,
 • potrafi przeprowadzić rozgrzewkę,
 • wykonuje wymyk, odmyk
 • wykonuje ćwiczenia seriami oraz potrafi dostosować je do rytmu muzyki,
 • potrafi asekurować partnera,
 • zna zasady BHP.

Ocena dobra:

- uczeń potrafi wykonać wszystkie elementy przewidziane na ocenę bardzo dobrą, jednakże ma problemy z uzyskaniem wysokich wyników odpowiedniego tempa, harmonii ruchu,

- czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych.

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował poszczególne umiejętności, lecz ma duże problemy z ich wykonywaniem w dobrym tempie i z odpowiednią techniką,

- osiąga słabe wyniki sportowe,

- przejawia małą aktywność na zajęciach.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne luki,

- jest mało sprawny fizycznie ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

- posiada małe wiadomości z zakresu gimnastyki,

- nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,

- nie jest pilny, wykazuje małe postępy w usprawnieniu.

LEKKA ATLETYKA:

Ocena celująca:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,

- ponadto systematyczny uczestniczy w zajęciach SKS,

- zajmuje premiowane miejsca na zawodach sportowych,

- jest wybitnym uczniem jego osiągi są zbliżone do rekordów szkoły.

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiąga wysokie wyniki sportowe,

- zna i potrafi wykonać w odpowiednim tempie i rytmie następujące elementy:

 • skipy A, B,
 • biegi na dystansach 100m, 1500m oraz test Coopera,
 • technikę startu niskiego i wysokiego,
 • biegi w zmiennym tempie interwały,
 • technikę szkolną pchnięcia kulą,
 • technikę biegu przez płotki,
 • skok w dal techniką naturalna,
 • ćwiczenia z piłkami lekarskimi,
 • skok w dal z miejsca,
 • marszobiegi w terenie.

Ocena dobra:

- uczeń potrafi wykonać wszystkie elementy przewidziane na ocenę bardzo dobrą, jednakże ma problemy z uzyskaniem wysokich wyników, odpowiedniego tempa, harmonii ruchu.

- czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych.

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował poszczególne umiejętności, lecz ma duże problemy z ich wykonywaniem w dobrym tempie i z odpowiednią techniką,

- osiąga słabe wyniki sportowe,

- przejawia małą aktywność na zajęciach.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne luki, 

-jest mało sprawny fizycznie ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

- posiada małe wiadomości z zakresu L.A,

- nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,

- nie jest pilny wykazuje małe postępy w usprawnieniu.

KOSZYKÓWKA:

Ocena celująca:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,

- ponadto systematyczny uczestniczy w zajęciach SKS,

- zajmuje premiowane miejsca na zawodach sportowych,

- jest wybitnym uczniem jego osiągi są zbliżone do rekordów szkoły.

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiąga wysokie wyniki sportowe,

- uczeń zna i potrafi wykonać w odpowiednim tempie i rytmie następujące elementy:

 • kozłowanie prawą, lewą ręką ze zmianą kierunku biegu,
 • podania górne i półgórne w powietrzu i po koźle, podania z przed klatki piersiowej,
 • rzuty do kosza z miejsca z wyskoku po kozłowaniu, osobiste sytuacyjne,
 • taktyka oraz rodzaje ataku i obrony,
 • rozegranie 2 x 2 , 3 x 3,
 • gra indywidualną,
 • współprace w zespole,
 • technikę gry,
 • zasady fair play,
 • przepisy i zasady gry,
 • sędziowanie.

Ocena dobra:

- uczeń potrafi wykonać wszystkie elementy przewidziane na ocenę bardzo dobrą, jednakże ma problemy z uzyskaniem wysokich wyników, odpowiedniego tempa, harmonii ruchu,

- czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych,

- zna przepisy i zasady gry.

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował poszczególne umiejętności, lecz ma duże problemy z ich wykonywaniem w dobrym tempie i z odpowiednią techniką,

- osiąga słabe wyniki sportowe,

- przejawia małą aktywność na zajęciach, ma luki w technice i taktyce gry.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne luki,

- jest mało sprawny fizycznie, ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

- posiada małe wiadomości z zakresu piłki koszykowej,

- nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,

- nie jest pilny wykazuje małe postępy w usprawnieniu.

SIATKÓWKA:

Ocena celująca:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,

- ponadto systematyczny uczestniczy w zajęciach SKS,

- zajmuje premiowane miejsca na zawodach sportowych,

- jest wybitnym uczniem jego osiągi są zbliżone do rekordów szkoły.

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiąga wysokie wyniki sportowe,

- uczeń zna i potrafi wykonać w odpowiednim tempie i rytmie następujące elementy:

 • odbicia piłki sposobem górnym i dolnym,
 • zagrywka sposobem górnym i dolnym,
 • wystawianie i zbicie piłki,
 • gra w obronie i w ataku,
 • gra indywidualna oraz współpraca w drużynie,
 • rozgrywanie na 3 kontakty,
 • technika i taktyka obrony oraz ataku,
 • przepisy gry.

Ocena dobra:

- uczeń potrafi wykonać wszystkie elementy przewidziane na ocenę bardzo dobrą, jednakże ma problemy z uzyskaniem wysokich wyników, odpowiedniego tempa harmonii ruchu,

- czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych,

- zna przepisy i zasady gry.

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował poszczególne umiejętności, lecz ma duże problemy z ich wykonywaniem w  dobrym tempie i z odpowiednią techniką,

- osiąga słabe wyniki sportowe przejawia małą aktywność na zajęciach, ma luki w technice i taktyce gry.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne luki,

- jest mało sprawny fizycznie ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

- posiada małe wiadomości z zakresu piłki siatkowej,

- nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,

- nie jest pilny, wykazuje małe postępy w usprawnieniu.

PIŁKA RĘCZNA:

Ocena celująca:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematyczny uczestniczy w zajęciach SKS,

- zajmuje premiowane miejsca w zawodach sportowych,

- jest wybitnym uczniem jego osiągi są zbliżone do rekordów szkoły.

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiąga wysokie wyniki sportowe,

- uczeń zna i potrafi wykonać w odpowiednim tempie i rytmie następujące elementy:

 • kozłowanie prawą lewą ręką ze zmianą kierunku biegu,
 • podania górne i półgórne w powietrzu i po koźle,
 • rzuty na bramkę z wyskoku, po przeskoku  sytuacyjne,
 • taktykę oraz rodzaje ataku i obrony,
 • rozegranie 2x2 , 3x3,
 • grę indywidualna,
 • współprace w zespole,
 • grę bramkarza,
 • zasady fair play,
 • przepisy i zasady gry.

Ocena dobra:

- uczeń potrafi wykonać wszystkie elementy przewidziane na ocenę bardzo dobrą, jednakże ma problemy z uzyskaniem wysokich wyników, odpowiedniego tempa harmonii ruchu,

- czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych,

- zna przepisy i zasady gry.

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował poszczególne umiejętności, lecz ma duże problemy z ich wykonywaniem w  dobrym tempie i z odpowiednią techniką,

- osiąga słabe wyniki sportowe,

- przejawia małą aktywność na zajęciach, ma luki w technice i taktyce gry.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne luki,

- jest mało sprawny fizycznie,

- ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

- posiada małe wiadomości z zakresu piłki ręcznej,

- nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,

- nie jest pilny i wykazuje małe postępy w usprawnieniu.

PIŁKA NOŻNA:

Ocena celująca:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematyczny uczestniczy w zajęciach SKS,

- zajmuje premiowane miejsca w zawodach sportowych,

- jest wybitnym uczniem, jego osiągi są zbliżone do rekordów szkoły.

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiąga wysokie wyniki sportowe,

- uczeń zna i potrafi wykonać w odpowiednim tempie i rytmie następujące elementy:

 • prowadzić piłkę prawą, lewą nogą ze zmianą kierunku biegu wszystkimi rodzajami

podbicia stopy,

 • podania górne i półgórne w powietrzu ,toczyć, precyzyjnie podawać,
 • przyjęcie piłki klatką, udem,
 • zwody z piłką i bez piłki,
 • taktykę oraz rodzaje ataku i obrony,
 • rozegranie 2x 2 , 3x 3,
 • grę indywidualna,
 • współpracę w zespole,
 • technikę gry,
 • grę bramkarza,
 • zasady fair play,
 • przepisy i zasady gry,
 • sędziowanie,
 • umiejętność rozgrywania.

Ocena dobra:

- uczeń potrafi wykonać wszystkie elementy przewidziane na ocenę bardzo dobrą, jednakże ma problemy z uzyskaniem wysokich wyników, odpowiedniego tempa harmonii ruchu.

- czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych,

- zna zespoły piłkarskie,

- zna przepisy gry.

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował poszczególne umiejętności, lecz ma duże problemy z ich wykonywaniem w  dobrym tempie i z odpowiednią techniką,

- osiąga słabe wyniki sportowe,

- przejawia małą aktywność na zajęciach, ma luki w koordynacji ruchowej.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne luki, 

- jest mało sprawny fizycznie,

- ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

- posiada małe wiadomości z zakresu piłki nożnej,

- nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,

- nie jest pilny, wykazuje małe postępy w usprawnieniu.

REKREACJA RUCHOWA:

Ocena celująca:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematyczny uczestniczy w zajęciach SKS,

- zajmuje premiowane miejsca w zawodach sportowych,

- jest wybitnym uczniem, jego osiągi są zbliżone do rekordów szkoły.

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiąga wysokie wyniki sportowe,

- uczeń potrafi zorganizować grupę,

- uczeń potrafi przeprowadzić różnego rodzaju zabawy,

- zna zasady gry w tenisa stołowego, unihokeja i inne,

- prezentuje wysokie umiejętności w/ w grach,

- jego aktywność fizyczna uwidacznia się poza szkołą,

- zna gry i zabawy.

Ocena dobra:

- uczeń potrafi wykonać wszystkie elementy przewidziane na ocenę bardzo dobrą, jednakże ma problemy z uzyskaniem wysokich wyników, odpowiedniego tempa harmonii ruchu,

- czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych,

- wie co to jest turystyka zna różne gry i zabawy.

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował poszczególne umiejętności, lecz ma duże problemy z ich wykonywaniem w dobrym tempie i z odpowiednią techniką,

- osiąga słabe wyniki sportowe,

- przejawia małą aktywność na zajęciach,

- posiada ubogi zasób wiedzy o turystyce.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym,

- jest mało sprawny fizycznie,

- ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

- posiada małe wiadomości zakresu turystyki.,

- nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną i pracą w grupie,

- nie jest pilny, wykazuje małe postępy w usprawnieniu.

* * * * * * * * * * * *

Ponadto uczeń w klasie I potrafi:

- zorganizować miejsce do zajęć ruchowych,

- wykazuje inwencję w doborze ćwiczeń kształtujących,

- wykazuje się także różnymi pomysłami w organizowaniu zabaw i gier,

- potrafi wykonać dowolne ćwiczenie w wyznaczonym rytmie lub przy muzyce.

W zakresie wiadomości uczeń zna:

1. Zasadę bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach.

2. Zasady bezpiecznego zachowania się na lekcjach.

3. Zna zasady asekuracji i samo asekuracji.

4. Prawidłowe pozycje wyjściowe podczas wykonywania ćwiczeń.

5. Zasadę stosowania odpoczynku po wysiłku fizycznym.

6. Znaczenia stosowanych ćwiczeń oddechowych.

7. Zasady i metody hartowania organizmu.

8. Prawidłową terminologię poznanych ćwiczeń fizycznych, zadań ruchowych oraz pozycji wyjściowych.

9. Podstawowe zasady i przepisy poznanych zabaw i gier.

10. Zasadę posługiwania się przyrządami pomiarowymi.

11. Wie, jak należy przygotować się do ćwiczeń w celu hartowania organizmu (zna zasadę zmiany stroju do ćwiczeń i po ćwiczeniach).

12. Wie, jak zmierzyć tętno w spoczynku i po wysiłku.

13. Wie, jak dbać o czystość i higienę osobistą.

14. Wie, jak ruch może wpłynąć na prawidłową postawę ciała.

15. Dokonuje pomiaru wysokości i masy ciała.

16. Uczeń dobiera strój i obuwie sportowe do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć oraz warunków atmosferycznych.

W zakresie zadań wychowawczych uczeń :

1. Umie kulturalnie zachować się podczas różnych form aktywności ruchowej.

2. Potrafi i chce pomóc słabszym uczniom podczas wykonywanego ćwiczenia czy zadania.

3. Omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

4. Wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej.

5. Potrafi szanować przybory i przyrządy do ćwiczeń.

6. Samodzielnie organizuje w gronie rówieśników zabawę lub grę ruchową.

7. Stosuje zasadę „fair play”.

8. Stosuje zasady zdrowej rywalizacji – uczeń wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej.

9. Wdraża się do kształtowania prozdrowotnego stylu życia.

10. Dba o swój strój i obuwie.

11. Współpraca w zespole – uczeń uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika.

KLASA II

GIMNASTYKA:

Ocena celująca:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematyczny uczestniczy w zajęciach SKS,

- zajmuje premiowane miejsca w zawodach sportowych,

- jest wybitnym uczniem, jego osiągi są zbliżone do rekordów szkoły.

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiąga wysokie wyniki sportowe,

- uczeń zna i potrafi wykonać w odpowiednim tempie i rytmie następujące elementy:

 • przewrót w przód, w tył, bokiem,
 • skoki: kuczny, rozkroczny, nad pięcioma elementami skrzy
 • zna wszystkie ćwiczenia kształtujące,
 • potrafi przeprowadzić rozgrzewkę,
 • wykonuje wymyk, odmyk,
 • wykonuje ćwiczenia seriami oraz potrafi dostosować je do rytmu muzyki,
 • potrafi asekurować partnera,
 • zna samo asekurację,
 • zna zasady BHP,
 • zna konkurencje gimnastyczne.

Ocena dobra:

- uczeń potrafi wykonać wszystkie elementy przewidziane na ocenę bardzo dobrą, jednakże ma problemy z uzyskaniem wysokich wyników, odpowiedniego tempa harmonii ruchu,

- czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych,

- zna konkurencje gimnastyczne.

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował poszczególne umiejętności, lecz ma duże problemy z ich wykonywaniem w dobrym tempie i z odpowiednią techniką,

- osiąga słabe wyniki sportowe,

- przejawia małą aktywność na zajęciach.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym ima poważne luki,

- jest mało sprawny fizycznie,

- ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

- posiada małe wiadomości z zakresu gimnastyki,

- nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,

- nie jest pilny wykazuje małe postępy w usprawnieniu.

LEKKA ATLETYKA

Ocena celująca:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematycznie uczestniczy w zajęciach SKS,

- zajmuje premiowane miejsca w zawodach sportowych,

- jest wybitnym uczniem, jego osiągi są zbliżone do rekordów szkoły.

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiąga wysokie wyniki sportowe,

- uczeń zna i potrafi wykonać w odpowiednim tempie i rytmie następujące elementy:

 • skip A i B
 • bieg na dystansie 100 m, 1500m oraz test Coopera,
 • technikę startu niskiego i wysokiego,
 • bieg ze zmiennym tempem,
 • technikę szkolna pchnięcia kulą,
 • technikę biegu przez płotki,
 • skok w dal techniką naturalna i piersiową,
 • ćwiczenia z piłkami lekarskimi,
 • skok w dal z miejsca,
 • marszobieg w terenie.

Ocena dobra:

- uczeń potrafi wykonać wszystkie elementy przewidziane na ocenę bardzo dobrą, jednakże ma problemy z uzyskaniem wysokich wyników, odpowiedniego tempa harmonii ruchu,

- czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych.

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował poszczególne umiejętności, lecz ma duże problemy z ich wykonywaniem w  dobrym tempie i z odpowiednią techniką,

- osiąga słabe wyniki sportowe, przejawia małą aktywność na zajęciach.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne luki,

- jest mało sprawny fizycznie,

- ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

- posiada małe wiadomości z zakresu lekkiej atletyki,

- nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,

- nie jest pilny, wykazuje małe postępy w usprawnieniu.

KOSZYKÓWKA:

Ocena celująca:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematycznie uczestniczy w zajęciach SKS,

- zajmuje premiowane miejsca w zawodach sportowych,

- jest wybitnym uczniem jego osiągi są zbliżone do rekordów szkoły.

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiąga wysokie wyniki sportowe,

- uczeń zna i potrafi wykonać w odpowiednim tempie i rytmie następujące elementy:

 • kozłowanie prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku biegu,
 • podanie górne i półgórne w powietrzu i po koźle, podania z przed klatki piersiowej,
 • rzuty do kosza z miejsca z wyskoku po kozłowaniu, osobiste sytuacyjne,
 • taktykę oraz rodzaje ataku i obrony,
 • rozegranie 2x 2 , 3x 3,
 • grę indywidualna,
 • współpracę w zespole,
 • technikę gry,
 • zasady fair play,
 • przepisy i zasady gry,
 • sędziowanie.

Ocena dobra:

- uczeń potrafi wykonać wszystkie elementy przewidziane na ocenę bardzo dobrą, jednakże ma problemy z uzyskaniem wysokich wyników, odpowiedniego tempa harmonii ruchu,

- czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych,

- zna przepisy i zasady gry.

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował poszczególne umiejętności, lecz ma duże problemy z ich wykonywaniem w  dobrym tempie i z odpowiednią techniką,

- osiąga słabe wyniki sportowe,

- przejawia małą aktywność na zajęciach, ma luki w technice i taktyce.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne luki,

- jest mało sprawny fizycznie,

- ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

- posiada małe wiadomości z zakresu piłki koszykowej,

- nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,

- nie jest pilny, wykazuje małe postępy w usprawnieniu.

SIATKÓWKA:

Ocena celująca:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematycznie uczestniczy w zajęciach SKS,

- zajmuje premiowane miejsca w zawodach sportowych,

- jest wybitnym uczniem, jego osiągi są zbliżone do rekordów szkoły.

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiąga wysokie wyniki sportowe,

- uczeń zna i potrafi wykonać w odpowiednim tempie i rytmie następujące elementy:

 • odbicia piłki sposobem górnym i dolnym,
 • zagrywkę sposobem górnym i dolnym,
 • wystawianie i zbicie piłki,
 • grę w obronie i w ataku,
 • grę indywidualna oraz współprace w zespole,
 • rozgrywanie na 3 kontakty,
 • technikę i taktykę obrony oraz ataku,
 • przepisy gry.

Ocena dobra:

- uczeń potrafi wykonać wszystkie elementy przewidziane na ocenę bardzo dobrą, jednakże ma problemy z uzyskaniem wysokich wyników odpowiedniego tempa harmonii ruchu,

- czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych,

- zna przepisy i zasady gry.

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował poszczególne umiejętności, lecz ma duże problemy z ich wykonywaniem w dobrym tempie i z odpowiednią techniką,

- osiąga słabe wyniki sportowe,

- przejawia małą aktywność na zajęciach, ma luki w technice i taktyce.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne luki.

- jest mało sprawny fizycznie,

- ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

- posiada małe wiadomości z zakresu piłki siatkowej,

- nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną

- nie jest pilny, wykazuje małe postępy w usprawnieniu.

PIŁKA RĘCZNA:

Ocena celująca:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematycznie uczestniczy w zajęciach SKS,

- zajmuje premiowane miejsca w zawodach sportowych,

- jest wybitnym uczniem, jego osiągi są zbliżone do rekordów szkoły.

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiąga wysokie wyniki sportowe,

- uczeń zna i potrafi wykonać w odpowiednim tempie i rytmie następujące elementy:

 • kozłowanie prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku biegu,
 • podanie górne i półgórne w powietrzu i po koźle,
 • rzuty na bramkę z wyskoku po przeskoku sytuacyjne,
 • taktykę oraz rodzaje ataku i obrony,
 • rozegranie 2x2 , 3x3,
 • gra indywidualna,
 • współpraca w zespole,
 • gra bramkarza,
 • zasada fair play,
 • przepisy i zasady gry.

Ocena dobra:

- uczeń potrafi wykonać wszystkie elementy przewidziane na ocenę bardzo dobrą, jednakże ma problemy z uzyskaniem wysokich wyników odpowiedniego tempa harmonii ruchu,

- czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych,

- zna przepisy i zasady gry.

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował poszczególne umiejętności, lecz ma duże problemy z ich wykonywaniem w  dobrym tempie i z odpowiednią techniką,

- osiąga słabe wyniki sportowe,

- przejawia małą aktywność na zajęciach, ma luki w technice i taktyce.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne luki,

- jest mało sprawny fizycznie,

- ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

- posiada małe wiadomości z zakresu piłki ręcznej,

- nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,

- nie jest pilny, wykazuje małe postępy w usprawnieniu.

PIŁKA NOŻNA:

Ocena celująca:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematycznie uczestniczy w zajęciach SKS,

- zajmuje premiowane miejsca w zawodach sportowych,

- jest wybitnym uczniem, jego osiągi są zbliŜone do rekordów szkoły.

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiąga wysokie wyniki sportowe,

- uczeń zna i potrafi wykonać w odpowiednim tempie i rytmie następujące elementy:

 • prowadzić piłkę prawą i lewą nogą ze zmianą kierunku biegu wszystkimi rodzajami

podbicia stopy,

 • podanie górne i półgórne w powietrzu ,toczone, precyzja podania,
 • przyjęcie piłki klatką, udem,
 • zwody z piłka i bez piłki,
 • taktykę oraz rodzaje ataku i obrony,
 • rozegranie2x2 , 3x 3,
 • grę indywidualna,
 • współprace w zespole,
 • technikę gry,
 • grę bramkarza,
 • zasady fair play,
 • przepisy i zasady gry,,
 • sędziowanie,
 • umiejętność rozgrywania.

Ocena dobra:

- uczeń potrafi wykonać wszystkie elementy przewidziane na ocenę bardzo dobrą, jednakże ma problemy z uzyskaniem wysokich wyników, odpowiedniego tempa harmonii ruchu,

- czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych,

- zna zespoły piłkarskie,

- zna przepisy gry.

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował poszczególne umiejętności, lecz ma duże problemy z ich wykonywaniem w dobrym tempie i z odpowiednią techniką,

- osiąga słabe wyniki sportowe przejawia małą aktywność na zajęciach.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne luki,

- jest mało sprawny fizycznie,

- ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

- posiada małe wiadomości z zakresu piłki nożnej,

- nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,

- nie jest pilny, wykazuje małe postępy w usprawnieniu.

REKREACJA RUCHOWA:

Ocena celująca:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,

- systematycznie uczestniczy w zajęciach SKS,

- zajmuje premiowane miejsca w zawodach sportowych,

- jest wybitnym uczniem, jego osiągi są zbliżone do rekordów szkoły.

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiąga wysokie wyniki sportowe,

- potrafi zorganizować grupę, przeprowadzić różnego rodzaju zabawy,

- zna zasady gry w tenisa stołowego, unihokeja i inne,

- prezentuje wysokie umiejętności w grach,

- jego aktywność fizyczna uwidacznia się poza szkołą,

- zna gry i zabawy.

Ocena dobra:

- uczeń potrafi wykonać wszystkie elementy przewidziane na ocenę bardzo dobrą, jednakże ma problemy z uzyskaniem wysokich wyników, odpowiedniego tempa harmonii ruchu,

- czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych,

- wie co to jest turystyka,

- zna różne gry i zabawy.

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował poszczególne umiejętności, lecz ma duże problemy z ich wykonywaniem w dobrym tempie i z odpowiednią techniką,

- osiąga słabe wyniki sportowe, przejawia małą aktywność na zajęciach,

- posiada ubogi zasób wiedzy o turystyce.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne luki,

- jest mało sprawny fizycznie ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

- posiada małe wiadomości z zakresu turystyki.,

- nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną i pracą w grupie.

* * * * * * * * * * * *

Ponadto uczeń w klasie II potrafi :

- zorganizować bezpieczne miejsce pracy,

- umie dokonać pomiaru tętna,

- umie prowadzić rozgrzewkę,

- potrafi zorganizować zabawę ruchową.

W zakresie wiadomości uczeń zna :

1. Zasady higieny i estetyki miejsca ćwiczeń.

2. Zasady hartowania organizmu w różnych warunkach pogodowych.

3. Znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych.

4. Zasady posługiwania się przyrządami pomiarowymi.

5. Zasady i przepisy poznanych gier.

6. Uczeń dobiera strój i obuwie sportowe do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć oraz

warunków atmosferycznych.

7. Uczeń omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach.

8. Uczeń potrafi zademonstrować po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne.

9. Uczeń mierzy tętno w spoczynku i po wysiłku. Interpretuje z pomocą nauczyciela uzyskane wyniki.

10. Uczeń zna i stosuje zasady asekuracji i samo asekuracji w czasie ćwiczeń.

11. Uczeń omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

12. Cechy prawidłowej postawy ciała – uczeń ocenia własną postawę ciała.

13. Uczeń zna i demonstruje ćwiczenia ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.

14. Organizacja czasu wolnego – uczeń omawia zasady aktywnego wypoczynku.

15. Uczeń zna formy aktywności fizycznej.

16. Kształtowanie nawyku hartowania organizmu - uczeń wymienia zasady i metody hartowania organizmu.

W zakresie zadań wychowawczych uczeń :

1. Umie i zna zasady kulturalnego kibicowania podczas gier.

2. Potrafi współpracować z innymi uczniami w celu pomocy w organizacji zajęć ruchowych.

3. Potrafi szanować przybory i przyrządy do ćwiczeń.

4. Stosuje zasadę „fair play”.

5. Uczeń dba o własne zdrowie.

6. Uczeń zna przepisy i uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika.

7. Współpraca w zespole – uczeń zna i przestrzega zasady „czystej gry” – szacunek dla rywala.

8. Zasady współpracy w zespole – podziękowanie za wspólną grę.

9. Uczeń organizuje w gronie rówieśników grę rekreacyjną.

KLASA III

GIMNASTYKA:

Ocena celująca:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematycznie uczestniczy w zajęciach SKS,

- zajmuje premiowane miejsca w zawodach sportowych,

- jest wybitnym uczniem, jego osiągi są zbliżone do rekordów szkoły.

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiąga wysokie wyniki sportowe,

- uczeń zna i potrafi wykonać w odpowiednim tempie i rytmie następujące elementy:

 • przewrót w przód, w tył, bokiem,
 • skoki: kuczny, rozkroczny, nad pięcioma elementami skrzyni,
 • przewrót lotny,
 • zna wszystkie ćwiczenia kształtujące,
 • potrafi przeprowadzić rozgrzewkę,
 • wykonuje wymyk odmyk,
 • wykonuje ćwiczenia seriami oraz potrafi dostosować je do rytmu muzyki,
 • potrafi asekurować partnera
 • samo asekurację.
 • zna zasady BHP,
 • zna konkurencje gimnastyczne.

Ocena dobra:

- uczeń potrafi wykonać wszystkie elementy przewidziane na ocenę bardzo dobrą, jednakże ma problemy z uzyskaniem wysokich wyników, odpowiedniego tempa harmonii ruchu,

- czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych,

- zna konkurencje gimnastyczne.

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował poszczególne umiejętności, lecz ma duże problemy z ich wykonywaniem w  dobrym tempie i z odpowiednią techniką,

- osiąga słabe wyniki sportowe,

- przejawia małą aktywność na zajęciach, ma słabą koordynację ruchową.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne luki,

- jest mało sprawny fizycznie,

- ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

- posiada małe wiadomości z zakresu gimnastyki,

- nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,

- nie jest pilny, wykazuje małe postępy w usprawnieniu.

LEKKA ATLETYKA:

Ocena celująca:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematycznie uczestniczy w zajęciach SKS,

- zajmuje premiowane miejsca w zawodach sportowych,

- jest wybitnym uczniem, jego osiągi są zbliżone do rekordów szkoły.

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiąga wysokie wyniki sportowe,

- uczeń zna i potrafi wykonać w odpowiednim tempie i rytmie następujące elementy:

 • skip A i B
 • bieg na dystansie 100 m, 1500m oraz test Coopera,
 • technikę startu niskiego i wysokiego,
 • bieg ze zmiennym tempem,
 • technikę szkolna pchnięcia kulą,
 • technikę biegu przez płotki,
 • skok w dal techniką naturalna i piersiową,
 • ćwiczenia z piłkami lekarskimi,
 • skok w dal z miejsca,
 • marszobieg w terenie.

Ocena dobra:

- uczeń potrafi wykonać wszystkie elementy przewidziane na ocenę bardzo dobrą, jednakże ma problemy z uzyskaniem wysokich wyników, odpowiedniego tempa harmonii ruchu,

- czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych.

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował poszczególne umiejętności, lecz ma duże problemy z ich wykonywaniem w dobrym tempie i z odpowiednią techniką,

- osiąga słabe wyniki sportowe,

- przejawia małą aktywność na zajęciach.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne luki,

- jest mało sprawny fizycznie,

- ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

- posiada małe wiadomości z zakresu lekkiej atletyki,

- nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,

- nie jest pilny, wykazuje małe postępy w usprawnieniu.

KOSZYKÓWKA:

Ocena celująca:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematycznie uczestniczy w zajęciach SKS,

- zajmuje premiowane miejsca w zawodach sportowych,

- jest wybitnym uczniem, jego osiągi są zbliżone do rekordów szkoły

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiąga wysokie wyniki sportowe,

- uczeń zna i potrafi wykonać w odpowiednim tempie i rytmie następujące elementy:

 • kozłowanie prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku biegu,
 • podanie górne i półgórne w powietrzu i po koźle, podania z przed klatki piersiowej,
 • rzuty do kosza z miejsca z wyskoku po kozłowaniu, osobiste sytuacyjne,
 • taktykę oraz rodzaje ataku i obrony,
 • rozegranie 2x 2 , 3x 3,
 • grę indywidualna,
 • współpracę w zespole,
 • technikę gry,
 • zasady fair play,
 • przepisy i zasady gry,
 • sędziowanie.

Ocena dobra:

- uczeń potrafi wykonać wszystkie elementy przewidziane na ocenę bardzo dobrą, jednakże ma problemy z uzyskaniem wysokich wyników, odpowiedniego tempa harmonii ruchu,

- czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych,

- zna przepisy i zasady gry.

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował poszczególne umiejętności, lecz ma duże problemy z ich wykonywaniem w dobrym tempie i z odpowiednią techniką,

- osiąga słabe wyniki sportowe,

- przejawia małą aktywność na zajęciach, ma luki w technice i taktyce.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne luki,

- jest mało sprawny fizycznie,

- ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

- posiada małe wiadomości z zakresu piłki koszykowej,

- nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,

- nie jest pilny, wykazuje małe postępy w usprawnieniu.

SIATKÓWKA:

Ocena celująca:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematycznie uczestniczy w zajęciach SKS,

- zajmuje premiowane miejsca w zawodach sportowych,

- jest wybitnym uczniem, jego osiągi są zbliżone do rekordów szkoły.

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiąga wysokie wyniki sportowe,

- uczeń zna i potrafi wykonać w odpowiednim tempie i rytmie następujące elementy:

 • odbicia piłki sposobem górnym i dolnym,
 • zagrywkę sposobem górnym i dolnym,
 • wystawianie i zbicie piłki,
 • grę w obronie i w ataku,
 • grę indywidualna oraz współprace w zespole,
 • rozgrywanie na 3 kontakty,
 • technikę i taktykę obrony oraz ataku,
 • przepisy gry.

Ocena dobra:

- uczeń potrafi wykonać wszystkie elementy przewidziane na ocenę bardzo dobrą, jednakże ma problemy z uzyskaniem wysokich wyników odpowiedniego tempa harmonii ruchu,

- czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych,

- zna przepisy i zasady gry.

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował poszczególne umiejętności, lecz ma duże problemy z ich wykonywaniem w dobrym tempie i z odpowiednią techniką,

- osiąga słabe wyniki sportowe,

- przejawia małą aktywność na zajęciach, ma luki w technice i taktyce.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne luki.

- jest mało sprawny fizycznie,

- ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

- posiada małe wiadomości z zakresu piłki siatkowej,

- nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną

- nie jest pilny, wykazuje małe postępy w usprawnieniu.

PIŁKA RĘCZNA:

Ocena celująca:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematycznie uczestniczy w zajęciach SKS,

- zajmuje premiowane miejsca w zawodach sportowych,

- jest wybitnym uczniem, jego osiągi są zbliżone do rekordów szkoły.

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiąga wysokie wyniki sportowe,

- uczeń zna i potrafi wykonać w odpowiednim tempie i rytmie następujące elementy:

 • kozłowanie prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku biegu,
 • podanie górne i półgórne w powietrzu i po koźle,
 • rzuty na bramkę z wyskoku po przeskoku z padem sytuacyjne,
 • taktykę oraz rodzaje ataku i obrony,
 • rozegranie 2x2 , 3x3,
 • gra indywidualna,
 • współpraca w zespole,
 • gra bramkarza,
 • zasada fair play,
 • przepisy i zasady gry.

Ocena dobra:

- uczeń potrafi wykonać wszystkie elementy przewidziane na ocenę bardzo dobrą, jednakże ma problemy z uzyskaniem wysokich wyników odpowiedniego tempa harmonii ruchu,

- czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych,

- zna przepisy i zasady gry.

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował poszczególne umiejętności, lecz ma duże problemy z ich wykonywaniem w dobrym tempie i z odpowiednią techniką,

- osiąga słabe wyniki sportowe,

- przejawia małą aktywność na zajęciach, ma luki w technice i taktyce.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne luki,

- jest mało sprawny fizycznie,

- ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

- posiada małe wiadomości z zakresu piłki ręcznej,

- nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,

- nie jest pilny, wykazuje małe postępy w usprawnieniu.

PIŁKA NOŻNA:

Ocena celująca:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematycznie uczestniczy w zajęciach SKS,

- zajmuje premiowane miejsca w zawodach sportowych,

- jest wybitnym uczniem, jego osiągi są zbliżone do rekordów szkoły.

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiąga wysokie wyniki sportowe,

- uczeń zna i potrafi wykonać w odpowiednim tempie i rytmie następujące elementy:

 • prowadzić piłkę prawą i lewą nogą ze zmianą kierunku biegu wszystkimi rodzajami podbicia stopy,
 • podanie górne i półgórne w powietrzu ,toczone, precyzja podania,
 • przyjęcie piłki klatką, udem,
 • zwody z piłka i bez piłki,
 • taktykę oraz rodzaje ataku i obrony,
 • rozegranie2x2 , 3x 3,
 • grę indywidualna,
 • współprace w zespole,
 • technikę gry,
 • grę bramkarza,
 • zasady fair play,
 • przepisy i zasady gry,
 • sędziowanie,
 • umiejętność rozgrywania.

Ocena dobra:

- uczeń potrafi wykonać wszystkie elementy przewidziane na ocenę bardzo dobrą, jednakże ma problemy z uzyskaniem wysokich wyników, odpowiedniego tempa harmonii ruchu,

- czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych,

- zna zespoły piłkarskie,

- zna przepisy gry.

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował poszczególne umiejętności, lecz ma duże problemy z ich wykonywaniem w dobrym tempie i z odpowiednią techniką,

- osiąga słabe wyniki sportowe przejawia małą aktywność na zajęciach.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne luki,

- jest mało sprawny fizycznie,

- ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

- posiada małe wiadomości z zakresu piłki nożnej,

- nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,

- nie jest pilny, wykazuje małe postępy w usprawnieniu.

REKREACJA RUCHOWA:

Ocena celująca:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,

- systematycznie uczestniczy w zajęciach SKS,

- zajmuje premiowane miejsca w zawodach sportowych,

- jest wybitnym uczniem, jego osiągi są zbliżone do rekordów szkoły.

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiąga wysokie wyniki sportowe,

- potrafi zorganizować grupę, przeprowadzić różnego rodzaju zabawy,

- zna zasady gry w tenisa stołowego, unihokeja i inne,

- prezentuje wysokie umiejętności w/ w grach,

- jego aktywność fizyczna uwidacznia się poza szkołą,

- zna gry i zabawy.

Ocena dobra:

- uczeń potrafi wykonać wszystkie elementy przewidziane na ocenę bardzo dobrą, jednakże ma problemy z uzyskaniem wysokich wyników, odpowiedniego tempa harmonii ruchu,

- czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych,

- wie co to jest turystyka,

- zna różne gry i zabawy.

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował poszczególne umiejętności, lecz ma duże problemy z ich wykonywaniem w dobrym tempie i z odpowiednią techniką,

- osiąga słabe wyniki sportowe, przejawia małą aktywność na zajęciach,

- posiada ubogi zasób wiedzy o turystyce.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne luki,

- jest mało sprawny fizycznie ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

- posiada małe wiadomości z zakresu turystyki.,

- nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną i pracą w grupie.

Ponadto uczeń w klasie III potrafi:

- zorganizować bezpieczne miejsce pracy,

- zorganizować grę zarówno w szkole jak i poza nią,

- umie dokonać pomiaru tętna, umie prowadzić rozgrzewkę,

- umie zorganizować sobie odpoczynek czynny po zmęczeniu umysłowym,

- umie posługiwać się przyrządami pomiarowymi,

- potrafi poprowadzić : ćwiczenia kształtujące z przyborem dowolnym, zabawę lub grę terenową,

- współorganizować gry zespołowe.

W zakresie wiadomości uczeń zna :

1. Zasady higieny po wysiłku fizycznym.

2. Zasady hartowania organizmu w różnych warunkach pogodowych.

3. Wpływ ćwiczeń gimnastycznych na estetykę ruchu.

4. Prawidłową terminologię poznanych ćwiczeń fizycznych, pozycji wyjściowych i zadań ruchowych.

5. Zasady stosowania w życiu codziennym wypoczynku czynnego.

6. Zasady i przepisy poznanych gier.

7. Uczeń dobiera strój i obuwie sportowe do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć oraz warunków atmosferycznych.

8. Uczeń omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach.

9. Uczeń potrafi zademonstrować po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne.

10. Uczeń mierzy tętno w spoczynku i po wysiłku. Interpretuje z pomocą nauczyciela uzyskane wyniki.

11. Uczeń zna i stosuje zasady asekuracji i samo asekuracji w czasie ćwiczeń.

12. Uczeń omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

13. Cechy prawidłowej postawy ciała – uczeń ocenia własną postawę ciała.

14. Uczeń zna i demonstruje ćwiczenia ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.

15. Organizacja czasu wolnego – uczeń omawia zasady aktywnego wypoczynku.

16. Uczeń zna formy aktywności fizycznej.

17. Kształtowanie nawyku hartowania organizmu - uczeń wymienia zasady i metody hartowania organizmu.

W zakresie zadań wychowawczych uczeń :

1. Umie przestrzegać zasady „fair play”.

2. Potrafi współdziałać w zespole w celu bezpiecznej i skutecznej realizacji zadania ruchowego.

3. Uczeń zna przepisy i uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika.

4. Współpraca w zespole – uczeń zna i przestrzega zasady „czystej gry” – szacunek dla rywala.

5. Zasady współpracy w zespole – podziękowanie za wspólną grę.

6. Uczeń organizuje w gronie rówieśników grę.

7. Uczeń zna zasady „czystej gry” – szacunek dla rywala, podziękowanie za wspólną grę.

8. Uczeń wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania.

9. Uczeń jest współorganizatorem aktywności fizycznej.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY LUB KLASYFIKACYJNY

Egzamin sprawdzającego/ klasyfikacyjnego z wychowania fizycznego sprawdza:

 1. Umiejętność wykonania rozgrzewki, przygotowującej organizm do wysiłku fizycznego
 2. Umiejętność wykonania wskazanego elementu
Klasa I Klasa II Klasa III
Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II
Gimnastyka Przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego Skok rozkroczny przez kozła Przewrót w tył z przysiadu podpartego do rozkroku Przerzut bokiem w stronę dowolną Przewrót w tył z postawy zasadniczej do rozkroku Układ ćwiczeń równoważnych na ławeczce odwróconej wg inwencji własnej
Lekka atletyka Rzut piłką lekarską w tył nad głową Start niski i bieg krótki z pomiarem czasu Skok w dal z miejsca obunóż (ocena wg tesu sprawności fizycznej Zuchory) Bieg długi ze startu wysokiego  z pomiarem czasu Trójskok z miejsca Pchnięcie kulą z miejsca
Gry zespołowe Tor przeszkód z elementami piłki koszykowej Tor przeszkód z elementami piłki ręcznej Tor przeszkód z elementami piłki nożnej Piłka siatkowa – zagrywka tenisowa z linii 7 metrów Piłka ręczna – tor przeszkód z elementami piłki ręcznej Odbicia sposobem górnym i dolnym na ograniczonej przestrzeni

W przypadku przeciwwskazań lekarskich ucznia do wykonania wskazanego elementu, nauczyciele egzaminujący zobowiązani są do zmiany na element dostosowany do możliwości zdrowotnych ucznia.

Każdy element wyznaczony uczniowi do zaliczenia dotyczy semestru, za który uczeń zdaje egzamin.

Ocenie podlega również przygotowanie się ucznia do egzaminu (odpowiedni strój), dyscyplina, podejście do egzaminy strój oraz rozumienie i stosowanie się do fachowej terminologii.

gminabip  men     kur 

efs 

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine