Strona głównaCele i zadania szkoły

Cele i zadania szkoły - program wychowawczy

 

 

Edukacja szkolna ma na celu realizowanie zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności oraz wychowania. Celem społeczności szkolnej jest zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym oraz duchowym.

 

Cele dydaktyczno-wychowawcze  Zadania szkoły , nauczycieli i wychowawców  Formy realizacji zadań 
 1.Kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy oraz  samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji

- przekazywanie wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania

 

- diagnozowanie przyczyn trudności w nauce

 

 

 

 

- organizowanie pomocy w nauce

 

 

 

 

 

- bieżące informowanie rodziców o postępach dzieci w nauce i zachowaniu

 

 

 

 

- nauka poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania oraz czytania ze zrozumieniem

 

 

 

-nauka korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz posługiwania się katalogami

 

- przygotowanie
uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną

 

 

 

- wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji

 

 

- uwrażliwienie uczniów na zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania

 

 

- wykorzystywanie multimediów w procesie nauczania różnych przedmiotów oraz samokształcenia 

- prowadzenie lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych

 

- powoływanie zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej: opracowywanie IPET, KIPU, PDW.
- kierowanie na badania do PPP,
- konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

 

- prowadzenie zajęć wyrównawczych, reedukacyjnych, indywidualnych, terapeutycznych i logopedycznych,
- utworzenie „cichej świetlicy” , z możliwością pracy indywidualnej.

 

 

- organizowanie zebrań z rodzicami,
- wprowadzenie „Dni otwartych”
- indywidualne rozmowy z rodzicami,
- umożliwienie rodzicom korzystania z dziennika elektrycznego,
- kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

 

 

- doskonalenie umiejętności czytania, pisania, słuchania i rozumienia przekazywanych treści podczas wszystkich lekcji,
- motywowanie do poznawania literatury oraz różnorodnych tekstów kultury,
- zajęcia Ortograffiti dla uczniów klas IV-VI i I-III gimnazjum.

 

- organizowanie lekcji bibliotecznych,
- umożliwienie korzystania z biblioteki

 

- prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej,
- prowadzenie zajęć koła informatycznego,
- prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera i tablicy interaktywnej na poszczególnych lekcjach w szkole podstawowej i gimnazjum.

 

- zapoznanie z różnymi słownikami, atlasami, encyklopediami, mapami

 

 

-prowadzenie lekcji wychowawczych,
- prelekcje i warsztaty dla rodziców,
- pogadanki zajęcia z dziećmi i młodzieżą,
- udział w konkursach
- wykonywanie gazetek szkolnych

 

- wykorzystywanie eduROMÓW , tablicy interaktywnej w czasie zajęć

 2.Rrozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci

- wspomaganie uczniów w rozpoznaniu własnych uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia

 

 

 

- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych dzieci 

- spotkania i rozmowy z doradcą zawodowym

- udział w „drzwiach otwartych” w szkołach ponadgimnazjalnych,
- wycieczki do zakładów pracy

 

 

- zorganizowanie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych (SKS, Gromada Zuchowa, Klub Wiewiórka, PCK ) i kół zainteresowań ( koło jęz. polskiego, matematyczne, historyczne, misyjne, jęz. angielskiego, teatralne, informatyczne, muzyczne),
- udział w konkursach, ligach przedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych
- prowadzenie gazetki szkolnej,
 3. Kultywowanie tradycji szkolnych oraz wzmacnianie więzi ze szkołą i klasą.

- umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów

 

 

 

 

- kształtowanie postawy ucznia, który godnie reprezentuje swoją szkołę na zewnątrz

 

 

- stworzenie atmosfery sprzyjającej zacieśnianiu więzi emocjonalnej ze szkołą, 

- eksponowanie dyplomów, pucharów w gablocie szkolnej,
- bieżące przedstawianie oferty konkursów, zawodów sportowych,
- umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły. 

 

- pogadanki na temat właściwego zachowania się uczniów w czasie wyjść pozaszkolnych,
- nagradzanie uczestników konkursów na apelach szkolnych, w czasie zebrań z rodzicami, na godz. wychowawczych,
- prezentacja osiągnięć uczniów,

 

- udział w apelach, akademiach i uroczystościach szkolnych, takich jak:
*Rozpoczęcie roku szkolnego

* Dzień Edukacji Narodowej
*Święto Niepodległości
*Jasełka
*Konstytucja 3 maja
*Dzień Ziemi
*Dzień Dziecka
*Zakończenie roku szkolnego
* organizowanie imprez klasowych
* Dzień Chłopaka
*Mikołajki
*Spotkanie opłatkowe
*Dzień Kobiet

 4. Kształtowanie postawy odpowiedzialności, pracowitości, samodzielności

 - włączenie uczniów i rodziców do współtworzenia różnych dokumentów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły,

 

  

- przydzielanie uczniom konkretnych funkcji w klasie i szkole, przydzielanie zadań do wykonania,

- zaopiniowanie przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców:
*Szkolnego zestawu programów,
*Programu Wychowawczego Szkoły
- zapoznanie z wyżej wymienionymi dokumentami wszystkich uczniów i rodziców,

 

- demokratyczne wybory do samorządu uczniowskiego,
- lekcje wychowawcze
- utworzenie grup zadaniowych, ustalenie zakresu ich obowiązków i rozlicznie uczniów z wykonania przydzielonych zadań,
- wydawanie kolejnych numerów gazetki szkolnej, 

 5. Poznanie historii swojego regionu oraz lokalnych tradycji, świąt i obyczajów,

 - rozwijanie zainteresowań „małą ojczyzną” oraz akcentowanie odrębności kulturowej i językowej,

 - organizowanie wycieczek do muzeum, skansenu i innych obiektów ważnych z punktu widzenia naszego regionu,
- omówienie tematów na godzinach wychowawczych, historii, religii,
- udział w międzyszkolnym konkursie „palma wielkanocna”
- wręczanie kart i składanie życzeń pracownikom szkoły i urzędu gminy z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, Bożego Narodzenia,
6. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych - okazywanie szacunku dla własnego państwa i jego symboli,
- kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.
- przypominanie o właściwym zachowaniu się uczniów w stosunku do symboli narodowych i religijnych,
- udział uczniów w akademiach i apelach z okazji uroczystości państwowych,
- nauka hymnu narodowego,
- omówienie tematów na historii, jęz. polskim, godz. z wychowawcą,
- wycieczki do miejsc pamięci narodowej,
- organizowanie apeli, wieczornic z okazji świąt państwowych wynikających z kalendarza np. Święto Niepodległości, rocznice Konstytucji 3 Maja itp.
 7. Przygotowanie uczniów do życia w grupie i w społeczeństwie

- uświadamianie uczniom zagrożeń: przemoc, grupy nieformalne
- kształtowanie postaw asertywnych,

 

 

- nauka efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie,

 

 

 

 

- rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów,
- świadczenie pomocy uczniombędących w trudnej sytuacji,

 

 

 

- inicjowanie akcji charytatywnych

 

 

 

 

- zapoznanie z zasadami dobrego wychowania, 

- lekcje wychowawcze oraz lekcje religii,
- udział w programie „Szkoła bez przemocy”
- spotkania z policjantem
- realizacja programu na lekcjach WDŻWR

 

 - praca metodą projektu przy opracowywaniu scenariuszy różnych imprez ( Dzień Ziemi, I Dzień Wiosny)
- organizowanie różnych uroczystości oraz imprez szkolnych
-dyskusje w grupie na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych

 

- obserwacja zachowań uczniów w szkole,
- rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
- umożliwienie dzieciom korzystania z bezpłatnych podręczników, posiłków oraz biletów do kina, teatru,
- współpraca z PCK i pracownikami GOPS, Policją, kuratorami oraz Radą Rodziców,

 

- włączanie się w akcje takie jak:
* „Góra Grosza”
* „Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy”
* współpraca fundacją „Pomóż i ty”
* organizowanie loterii misyjnej
* sprzedaż kart bożonarodzeniowych

 

- zorganizowanie „Tygodnia Wychowania”
* konkurs recytatorski
* audycje przez radiowęzeł
*mini test SAVOIR - VIVRE

8.Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

- kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

- poznanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabycie umiejętności właściwego zachowania się w przypadku kontaktu z przedmiotem niebezpiecznym ( toksycznym, łatwopalnym, wybuchowym itp.).

- dopasowanie ławek i krzeseł do wzrostu uczniów w klasach.
- organizowanie pogadanek na lekcjach z pielęgniarką i pedagogiem.
- organizacja gier i zabaw promujących zdrowie i bezpieczeństwo np.: turnieje sportowe, spartakiady.
- organizowanie zajęć w plenerze.
- organizowanie lekcji i spotkań z policjantem, bibliotekarzem, itp.
- działalność „Klubu Wiewiórka”

 

- organizowanie spotkań z pracownikami służb specjalnych np. strażakiem.
- udział w konkursach pożarniczych
- projekcje filmów o kataklizmach i katastrofach cywilizacyjnych.
- zapoznanie uczniów z sygnałami alarmowymi.
- organizowanie w szkole prób ewakuacji.
- zagospodarowanie uczniom czasu podczas przerw lekcyjnych.

- organizowanie apeli wynikających z kalendarza.
- wykonywanie tematycznych gazetek ściennych.

gminabip  men     kur 

efs 

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

Logo Magiczna Moc Bajek 1

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine